picture

รายงานสุขภาพคนไทย เป็นรายงานสุขภาพที่จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับภาคีสร้างเสริมสุขภาพและประชาชนทั่วไป โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ ผ่านเนื้อหาบทความ 3 ส่วน ได้แก่ ตัวชี้วัดสุขภาพ ที่นำเสนอสถานการณ์สุขภาพด้วยแผนภูมิที่น่าสนใจ สถานการณ์เด่นในรอบปี ที่นำเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สำคัญ และเรื่องพิเศษประจำฉบับ ที่นำเสนอบทความพิเศษเฉพาะที่เจาะลึก โดยรายงานสุขภาพคนไทย มีการจัดทำทุกปี โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการสนับสนุนจาก สสส.และ สช.รายงานสุขภาพคนไทย 2564
“COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก”

โดยนำเสนอ 10 ตัวชี้วัดภายใต้ชื่อ “สุขภาพพื้นที่” เรื่องพิเศษประจำฉบับปีน้ี “COVID-19มหันตภัยร้ายเขย่าโลก” โดยฉายภาพสถานการณ์ ของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดไปท่ัวโลกต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

 อ่านต่อ
รายงานสุขภาพคนไทย 2563
“สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำเร็จ”

โดยนำเสนอ 12 ตัวชี้วัดภายใต้ชื่อ “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย” เรื่องพิเศษประจำฉบับปีนี้ ได้นำเรื่อง “สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำเร็จ”


 อ่านต่อ
รายงานสุขภาพคนไทย 2562
“สื่อสังคม สื่อสองคม”


โดยนำเสนอ 12 ตัวชี้วัดภายใต้ชื่อ "12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง " เรื่องพิเศษประจำฉบับปีนี้ ได้นำเรื่อง “สื่อสังคม สื่อสองคม”


 อ่านต่อ


รายงานสุขภาพคนไทย 2561
พุทธศาสนา กับการสร้างเสริมสุขภาวะ

โดยนำเสนอ 10 ตัวชี้วัดภายใต้ชื่อ "หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย" เรื่องพิเศษประจำฉบับปีนี้ ได้นำเรื่อง “พุทธศาสนา กับการสร้างเสริมสุขภาวะ” ว่าจะสามารถเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะได้อย่างไร

 อ่านต่อ


รายงานสุขภาพคนไทย 2560
เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

โดยนำเสนอ 11 ตัวชี้วัดภายใต้ชื่อ "สุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" เรื่องพิเศษประจำฉบับปีนี้ ได้นำเรื่อง “เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งจะทำให้เข้าใจมิติของความเปราะบางยิ่งขึ้น

 อ่านต่อ


รายงานสุขภาพคนไทย 2559
ตายดี วิถีที่เลือกได้

นำเสนอชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชันมา และนำเสนอสถานการณ์เด่นในรอบปี โดยเรื่องพิเศษประจำฉบับ ได้นำเรื่อง “ตายดี วิถีที่เลือกได้” เพื่อให้เห็นว่า ถึงแม้ความตายเป็นสิ่งที่ “เลือกไม่ได้” แต่เรา “เตรียมตัวและออกแบบ”ได้

 อ่านต่อpicture

Thai Health Report  This type of health report is produced for health promotion partners and general public with appropriate message and presentation. This report consists of 3 parts including health indicators for presenting health situation, health issues for updating current health issues and special issue for in-depth discussion of the selected issue. This report is produced yearly by Institute for population and social research, Mahidol university with support by Thai Health promotion foundation and the national health commission office.Thai Health Report 2018
Buddhism and Health Promotion

This report is The special theme in this year’s report is a focus on the role of Buddhist principles and teaching in promoting a healthier population in the context of a rapidly changing society.

 อ่านต่อ
Thai Health Report 2017
Empowering Vulnerable Populations Creating an Inclusive Society

In every society there exists differences and variation and even in small groups such as the family, its members are all different from one another.

 อ่านต่อ
Thai Health Report 2016
A Good Death : Alternative Option

This report is the portion on “A good death is an option now.” Even though death is inevitable, people can now choose how their life ends and optimize their final years, clinically and psycho-emotionally.

 อ่านต่อ

Thai Health Report 2015
Health Frauds : When Health is Commoditized, Drugs Become Profit-Making Tools.

This report presents 11 ASEAN Health Indicators and 10 Outstanding Situations in the Year 2015 The special issue is Health Frauds When Health is Commoditized, Drugs Become Profit-Making Tools.

 อ่านต่อ

Thai Health Report 2014 "Self-management Communities:" Foundation of National Reform

This report presents 11 Obesity Indicators and 10 Health Issues such as How Obese is the Thai Population ? , Obesity-Related Risks , Changing Lifestyles,ect. The special issue is Self-management communities : foundation of national reform

 อ่านต่อ

Thai Health Report 2013 Thailand Reform
Restructuring Power,Empowering Citizens

This report presents 10 Human Security Indicators and 10 Outstanding Situations In The Year 2013 such as Insecurity,Energy,Human Development, ect. The special issue is Thailand Reform : Restructuring Power,Empowering Citizens

 อ่านต่อpicture

รายงานการสาธารณสุขไทย  เป็นรายงานสุขภาพที่นำเสนอรายละเอียดของสถานการณ์ด้านสุขภาพที่สำคัญ และครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน ได้แก่ สถานะสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการจัดการระบบสุขภาพ เหมาะสำหรับการอ้างอิงในทางวิชาการ โดยรายงานการสาธารณสุขไทย มีการจัดทำทุก 2-3 ปี โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขรายงานการสาธารณสุขไทย 2551 - 2553

นำเสนอข้อมูลสถิติสถานะสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการบริหารงานสาธารณสุข สุขภาพกับพลวัตรทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การกระจายอำนาจ ประชาสังคม ฯลฯ
 

 อ่านต่อ
รายงานการสาธารณสุขไทย 2548-2550

นำเสนอข้อมูลสถิติสถานะสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการอภิบาลระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ สุขภาพภาคประชาชน ระบบเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ
 

 อ่านต่อ
รายงานการสาธารณสุขไทย 2544-2547

นำเสนอข้อมูลสถิติสถานะสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการบริหารงานสาธารณสุข สุขภาพกับพลวัตรทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การกระจายอำนาจ ประชาสังคม ฯลฯ
 

 อ่านต่อ

                                        อ่านรายงานทั้งหมด
 picture

Thailand Health Profile  This type of health report presents the details of health situation covering health status, health determinants, health service system, and also health system management. The contents and information in this report are suitable mainly for academic references. This report is produced every 2-3 year by the Bureau of Policy and Strategy, the Ministry of Public Health.Thailand Health Profile 2001-2004

This report presents the situation of health status, health determinants, and health service system as well as health management, health and economic dynamics, international trade, decentralization, civil society, etc.
 

 อ่านต่อ
Thailand Health Profile 2005-2007

This report presents the situation of health status, health determinants, and health service system as well as national health system, health security, health system reform, people sector in health system, surveillance for public health emergency, etc.
 

 อ่านต่อ

                                        อ่านรายงานทั้งหมด
 picture

รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทย  เป็นรายงานที่นำเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ซึ่งดำเนินการประมาณทุก 5 ปี โดยผลการสำรวจประกอบด้วยสถานการณ์พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ความชุกโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะโลหิตจาง และสภาวะสุขภาพด้านต่างๆ รวมทั้งความครอบคลุมของการได้รับบริการด้านสุขภาพ จัดทำโดยสำนักงานสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขรายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557

นำเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ในกลุ่มกลุ่มเด็ก ในการสำรวจคร้ังน้ีมีทั้งในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ภาวะโภชนาการ พฒันากรทางสติปัญญา และพัฒนาการ ด้านอารมณ์-จิตใจ-สังคม และจริยธรรมของเด็กไทย
 

 อ่านต่อ
รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

นำเสนอประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุมในการสำรวจครั้งนี้มีทั้งในเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโรคที่สามารถตรวจวัดพื้นฐาน ได้แก่ การวัดสัดส่วนร่างกาย ความดันโลหิต และการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งในวัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ
 

 อ่านต่อ
รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 ( การบริโภคอาหารของประชาชนไทย )

นำเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ในกลุ่มกลุ่มเด็ก (อายุ 1-14 ปี) วัยทำงาน (15-59 ปี) และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ครอบคลุข้อมูลมความถี่ในการบริโภคอาหาร และอาหารบริโภคทบทวนความจำย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
 

 อ่านต่อ


รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-255 ( สุขภาพเด็ก )

นำเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 กลุ่มเด็กอายุ 1-14 ปี ครอบคลุมข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการกินอาหาร สถานะสุขภาพทั่วไป พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ-สังคม และจริยธรรมของเด็ก
 

 อ่านต่อ


รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552
 

นำเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ครอบคลุมข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ความชุกของโรค ภาวะซึมเศร้า อนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาพผู้สูงอายุ

 

 อ่านต่อ


รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2546-2547<
 

นำเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ครอบคลุมข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ความชุกของโรค อนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาพผู้สูงอายุ

 

 อ่านต่อpicture

รายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยฯ  เป็นรายงานที่นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ทั้งด้านกำลังคน การให้บริการ และองค์ความรู้ โดยจัดทำในรูปแบบของรายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยฯ โดยรายงานทั้ง 2 รูปแบบ จัดทำโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกรายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 2552-2553

นำเสนอประวัติศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ สถานการณ์ระบบบริการ ยาแผนไทย ภูมิปัญญา การวิจัยและทิศทางการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

 อ่านต่อ
รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 2548-2550
 

นำเสนอข้อมูลสถานการณ์กำลังคน การใช้บริการ การใช้ยาไทยและสมุนไพร การจัดการความรู้และภูมิปัญญา ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
 

 อ่านต่อ

                                        อ่านรายงานทั้งหมด
 

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved