picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2552
เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง

10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ


รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2552 นี้คณะทำงานมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เรื่อง ความรุนแรง เป็นเรื่องที่สั่งสมอยู่ในสังคมไทยมานานหลายปี และบั่นทอน สุขภาพของคนไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์การเมือง อาชญากรรมที่เกิดขึ้นรายวัน การทำร้ายเด็กและผู้หญิง วัยรุ่นตีกัน และความรุนแรงผ่านจอทีวี เรื่องพิเศษประจำฉบับในปีนี้ จึงนำเสนอ หัวข้อ “เพื่อสุขภาวะมวลมนุษย์หยุดความรุนแรง” โดยต้องการให้สังคม มอบความรักและความปรองดองต่อกัน เปลี่ยนสองมือที่ทำร้ายกัน มาเป็นสองมือ ที่มีพลังในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ  สำหรับเนื้อหาภายในเล่มยังคงแบ่งเป็น 3 ส่วน เช่นเคย โดยส่วนแรก ตัวชี้วัด ทางสุขภาพ นำเสนอหัวข้อ “ระบบบริการสาธารณสุข” ที่มีหลากหลายมิติ โดย มีการนำเสนอ 10 ด้านดัง เช่น นี้ ระบบบริการสุขภาพ , กำลังคนด้านสุขภาพ , ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ฯลฯ

ส่วนที่สอง 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ปีนี้เรื่องที่เป็นสถานการณ์เด่น อันดับหนึ่ง หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง แน่นอนว่า เหตุการณ์ทาง การเมืองหลายปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อความสุขของคนในสังคมอย่าง เห็นได้ชัด สถานการณ์อันดับต่อมา

และส่วนสุดท้าย เรื่องพิเศษประจำฉบับ ที่ได้เกริ่นไว้แล้วข้างต้น ว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับความรุนแรงทุกมิติ ที่ได้แฝงอยู่ในโครงสร้างสังคมไทย วัฒนธรรม ดังที่เราสามารถเห็นได้จากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร และความ รุนแรงต่อบุคคลที่เห็นในรูปแบบของการทำร้ายกันทั้งทางกาย วาจา จิตใจ ระหว่างคนในครอบครัว ระหว่างเพศ และผู้เป็นเหยื่อจากความรุนแรงส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเปราะบาง ซึ่งก็คือ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ ทำอย่างไรจึงจะหยุดความ รุนแรงได้นั้น หนังสือเล่มนี้ได้เสนอทางออกไว้

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2552

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2552
10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข
  ระบบบริการสุขภาพ
  กำลังคนด้านสุขภาพ
  ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  เทคโนโลยีทางการแพทย์
  ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
  การเข้าถึงและความครอบคลุมของบริการ
  คุณภาพและความปลอดภัย
  สุขภาพและความเป็นธรรม
  การป้องกันความเสี่ยงทางสังคมและทางการเงิน
  ประสิทธิภาพบริการ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  การเมืองแบ่งขั้ว คนไทยแบ่งข้าง...สัญญาณอันตรายของสังคมไทย
  ยาเสพติดกลับมาเบ่งบาน เพราะการเมืองอ่อนแอ
  วิกฤตอาหารแพง น้ำมันแพง คนจนอ่วมที่สุด
  วิกฤตรุมเร้า...คนไทยเสี่ยงซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย
  สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์: การบังคับใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน
  ภัยทางเพศในสถานศึกษาถึงเวลาต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ
  นมปลอมปนเมลามีน...จากความตื่นตัวทั่วโลกถึงการรับมือของไทย
  กรณี 54 ศพ จากประเทศพม่าถึงกรณีโรฮิงญา...เป็นการค้ามนุษย์หรือไม่?
  ภัยเอดส์คุกคามวัยรุ่นไทยเพราะเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย
  ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1.) โรงพยาบาลยโสธรคว้ารางวัลพัฒนาระบบการบริการให้กับประชาชนในระดับโลก (2.) การร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพฉบับแรก (3.) “พยาบาลชุมชน” ก้าวใหม่ของการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน (4.) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 คนไทยกว่า 99% เข้าถึงและรักษาโรคได้ครอบคลุม ในระบบหลักประกันสุขภาพ
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย , คณะกรรมการชี้ทิศทาง , ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้เชี่ยวชาญตัวชี้วัด , ที่ปรึกษาด้านข้อมูล , ทีมวิชาการสุขภาพคนไทย