picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2550
" หอมกลิ่นลำดวน " เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

14 ตัวชี้วัดสุขภาพ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ


รายงานสุขภาพคนไทยยังตั้งใจให้ทุกคนได้รู้เรื่องสุขภาพในแง่มุมหลากหลาย เหมือนเดิม สุขภาพคนไทย 2550 หรือเป็นเล่มปีที่ 4 มี “ดอกลำดวน” แย้มบานอยูบนหน้าปก เพื่อจะสื่อว่า “ดอกลำดวน” อันหมายถึงผู้สูงอายุ เป็นเรื่องประจำฉบับของปีนี้ แต่ไม่ใช่เพราะเรามีรัฐบาล “ขิงแก่” หากด้วยเห็นว่าประเทศไทย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างช้าๆ และเงียบๆ มาระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยที่สัดส่วนนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดเพิ่ม ขึ้นจากร้อยละ 5.5 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 7.4 ในปี 2533 และร้อยละ 9.5 ในปี 2543 ซึ่งสัดส่วนนี้ในทางประชากรศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่ ใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือเปรียบผู้สูงอายุเป็นดอกลำดวน ก็เป็นดอกลำดวนที่กำลังเริ่มแย้มบาน

ในส่วนของสถานการณ์ที่สำคัญ 10 เรื่อง ปัญหาไฟใต้ก็ยังคงเป็น สถานการณ์สำคัญ ที่เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งในพื้นที่ และต่อประเทศมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นที่ 3 แล้ว แสดงให้เห็นถึงความยากและสลับซับซ้อนของปัญหา แม้ว่าจะมีความพยายามหลากหลาย รูปแบบ เพื่อคลี่คลายปัญหา แต่ก็ดูเหมือนว่ายังเกาไม่ถูกที่คัน ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังมีให้เห็นเป็นข่าวประจำวันและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทีมงานได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันหาแนวทางให้สถานการณ์ภาคใต้จะะกลับคืนสู่ความวามสงบโดยเร็ว

ส่วนตัวชี้วัดสุขภาพที่คัดเลือกมา 14 หมวดในปีนี้ ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและชี้ประเด็นปัญหาสุขภาพคนไทยในหลายประเด็น ที่สำคัญคือ ควันบุหรี่มือสองที่บ้าน ทำให้บ้านกลายเป็นที่ไม่ปลอดบุหรี่ที่กฎหมายเอื้อมไปไม่ถึง และมีผลกระทบโดยเฉพาะต่อเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผูู้สูบุหรี่ ปัญหาความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดที่คนกว่าร้อยละ 60 มีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 อย่าง โดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และข้อมูลเด็กและวัยรุ่นในยุคดิจิตอลใช้เวลามากกว่าครึ่งยามตื่นไปกับสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และ 1 ใน 3 เล่นการพนัน

จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2550

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2550
14 ตัวชี้วัดสุขภาพ
  ภาวะสมองเสื่อม มหันตภัยใกล้ตัว
  สุขภาพแรงงาน
  ทุกข์ทางใจ
  ความสุข
  ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
  อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
  ของเสียอันตราย
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  การคุ้มครองผู้บริโภคร
  รายได้ เงินออม หนี้สิน
  เศรษฐกิจพอเพียง
  เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง
  เด็กไทยในยุคไซเบอร์
  ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  หวยบนดินจะอยู่หรือไป ทางสองแพร่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ
  จากแชทรูมสู่คลิปวิดีโอและแคมฟร็อก: วิถีชีวิตออนไลน์ที่ต้องรู้เท่าทัน
  ‘ประกาศข้อเท็จจริงทางการแพทย์’: การปะทะกันระหว่างสิทธิของแพทย์กับสิทธิผู้ป่วย
  เด็กไทยกับภัยทางเพศ: เรื่องใกล้ตัวที่ยังไร้กลไกคุ้มครอง
  วิกฤตน้ำท่วมซ้ำซาก ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
  ไฟใต้ยังคงระอุหนักหลังรัฐประหาร
  เด็กนักเรียนไทยกับภัยความรุนแรงในรั้วโรงเรียน
  พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ จากอุดมการณ์สู่การ ปฏิบัติจริง ต้องเกาะติดต่อไปอย่างไม่กระพริบตา
  งดโฆษณาเหล้า 100% ฝันให้ไกลแม้ยังไปไม่ถึง
  การบังคับใช้สิทธิผลิตยาที่มีสิทธิบัตร 3 ชนิด เพราะสิทธิที่คนไทยจะมีชีวิตอยู่ย่อมเหนือกว่า ผลประโยชน์ทางการค้า
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1.) รถเข็นอัจฉริยะช่วยคนพิการและคนสูงอายุ (2.) ความก้าวหน้าในการป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดนกของประเทศไทย (3.) การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ใกล้สำเร็จ (4.) นักศึกษาไทยชนะเลิศการแข่งขันสร้าง หุ่นยนต์กู้ภัย “อินดีเพนเดนท์” ในเวทีระดับโลก
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  หอมกลิ่นลำดวน เตรียมพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุ
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง , รายชื่อคณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย