picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2560
เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

11 ตัวช้ีวัด “สุขภาพคนไทย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน”
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

เมื่อสิ้นสุด "เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ" หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ถูกใช้เป็นกรอบคิดสำคัญภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติ รายงานสุขภาพคนไทยฉบับนี้จึงขอหยิบยก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นประเด็นสำหรับหมวดตัวชี้วัด โดยจะน้นเป้าหมายที่ 3 "ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วงวัย" เป็นหลัก โดยนำเสนอ 11 ตัวชี้วัดภายใต้ชื่อ "สุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยเสนอให้เห็นถึงข้อมูลสำคัญที่สะท้อนปัญหาหลายด้าน ซึ่งหากประเทศไทยต้องการบรรลุเป้าหมาย "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" อาจต้องเป็นงานท้าทายสำคัญ อาทิ อัตราการตายของมารดาที่ยังคงสูงอยู่ในบางพื้นที่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ทำให้คนไทยจำนวนมากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ปัญหาอุบัติเหตุ ที่ยังครองแชมป์ในการทำให้คนไทยสูญเสียปีสุขภาวะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการใช้สารเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย

ส่วนที่สอง รายงาน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพปีนี้ได้หยิบยกเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี คือ รัฐธรรมนูญผ่านประชามติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติสู่กฎหมายเพื่อสุขภาพของไทย ธรรมนูญระบบสุขภาพฉบับที่ 2 ควบ HIA ใหม่ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข นโยบายลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย การนำแรงงานข้ามชาติตาม MoU เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ส่วน 4 ผลงานดีๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การให้สิทธิบัตรทองกับผูพิการทุกคน อนุมัติเรียนฟรีอนุบาล-ม.6 ไทยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์น้อยที่สุด และยกโครงการบัตรทองให้เป็นแม่แบบเอเซีย

เรื่องพิเศษประจำฉบับปีนี้ ได้นำเรื่อง “เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งจะทำให้เข้าใจมิติของความเปราะบางยิ่งขึ้น เข้าใจสาเหตุที่ทำให้คนเปราะบาง และลักษณะของความเปราะบางของคนแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผลกระทบจากความเปราะบางและสิ่งที่ควรทำ เพื่อให้คนกลุ่มนี้พ้นจากสภาพความเปราะบาง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียม และมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรอย่างเสมอหน้ากัน

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2560

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2560
  พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสุขภาพคนไทย
11 ตัวช้ีวัด “สุขภาพคนไทย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน”
  สุขภาพมารดา
  การเกิดและคุณภาพเด็ก
  โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย
  โรคไม่ติดต่อ
  การใช้สารเสพติด
  อุบัติเหตุทางจราจร
  อนามัยการเจริญพันธ์ุ
  มลพิษ
  ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
  ภาพรวม SDG ด้านสุขภาพ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  รัฐธรรมนูญผ่านประชามติเดินหน้าโรดแมป สู่การเลือกตั้ง
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
  หนึ่งทศวรรษ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่กฎหมายเพ่ือสุขภาพของไทย
  คลอดธรรมนูญระบบสุขภาพ ฉบับท่ี 2 ควบ HIA ใหม่ : สู่อนาคตระบบสุขภาพไทย
  ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ จากการบริการสาธารณสุข : อีกหนึ่งความพยายาม ในการปฏิรูปสาธารณสุขไทย
  นโยบายลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย มุ่งลดเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต
  4 มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัย
  รัฐจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ เน้นนeเข้าตาม MoU
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต้องมองให้รอบด้าน
  ราคาข้าวตกต่ำ : ปัญหาเรื้อรังของไทย
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1) ให้สิทธิบัตรทองกับผู้พิการทุกคน (2) อนุมัติเรียนฟรี อนุบาล-ม.6 (3) ไทยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยท่ีสุด (4) แพทยสมาคมโลก ยกโครงการบัตรทอง เป็นแม่แบบของเอเชีย
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , เกณฑ์การจัดทำรายงาน “สุขภาพคนไทย 2560” , รายช่ือคณะกรรมการช้ีทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ , คณะทำงานจัดทำโครงการสุขภาพคนไทย