picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2556
" ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ เพิ่มพลังพลเมือง "

10 ตัวชี้วัด ความมั่นคงมนุษย์
5 สถานการณ์เด่น ในรอบทศวรรษ
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี

รายงาน “สุขภาพคนไทย” ได้ก้าวสู่หนึ่งทศวรรษแล้ว ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมารายงานสุขภาพคนไทยได้ทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่ เกิดขึ้นในแต่ละปี นำเสนอข้อมูลที่สำคัญ และหยิบยกเรื่องเด่นมานำเสนอ ประจำแต่ละฉบับ เมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าสถานการณ์บางอย่าง มีพัฒนาการ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น บางสถานการณ์ ก็ยังคง วนเวียนหาทางออกไม่ได้ หรือย้อนกลับมาเป็นปัญหาใหม่ ทำให้เห็นว่า บางปัญหามีความสลับซับซ้อน และต้องการการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ โครงสร้างเพื่อคลี่คลายปัญหา และต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย

ฉบับครบรอบ 10 ปีฉบับนี้ ทีมงานได้คัดเลือกสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นตอ่ เนื่องและมีความสำคัญ 5 สถานการณ์ มาทำการรวบรวมประมวล และลำดับเหตุการณ์ย้อนหลัง เพื่อให้เห็นภาพพัฒนาการของเรื่องได้อย่าง ต่อเนื่อง โดยทีมงานตั้งใจให้เป็นการสรุปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ เป็นจริง โดยหลีกเลี่ยงที่นำเสนอความเห็นหรือการวิเคราะห์ ด้วยเห็นว่า หน้าที่ของรายงานสุขภาพคนไทยคือการบันทึกเหตุการณ์เพื่อให้เราได้ ทบทวนและเรียนรู้ต่อไป โดย 5 สถานการณ์ที่ได้หยิบยกมานำเสนอคือ ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหา เกี่ยวกับเรื่องเพศ ปัญหาภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่างๆ และสุดท้าย ได้แก่ เรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ถือเป็นนวัตกรรมสังคมที่ได้การร่วมคิด ร่วมทำทั้งภาครัฐ ประชาชน และสังคม

จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2556

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2556
10 ตัวชี้วัด ความมั่นคงมนุษย์
  ความไม่มั่นคง
  หลักประกันและความคุ้มครองทางสังคม
  พลังงาน
  สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
  คุณภาพคน
  อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สิทธิบัตรยากับการพึ่งพาตนเอง
  ความมั่นคงระหว่างประเทศ
  ความเหลื่อมล้ำ
  ประชากรชายขอบ
5 สถานการณ์เด่น ในรอบทศวรรษ
  ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อร่วม 10 ปี ในสังคมไทย
  สถานการณ์รุนแรงไฟใต้ปีที่ 10 เดินหน้าสู่วิถีเจรจา
  13 ปีของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า
  ประเทศไทยในสถานการณ์ ภัยธรรมชาติพิบัติ
  สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี
  วิวาทะแห่งปีว่าด้วยการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  ผลกระทบของการเจรจาการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบยาของประเทศ
  ขึ้นค่าแรง 300 บาท ลดความเหลื่อมล้ำ หรือทำลายเอสเอ็มอี คำตอบที่รอการพิสูจน์
  สุขภาพคนไทยบนเส้นทางสู่ "สังคมไทยไร้แร่ใยหิน"
  สังคมไทยยังอ่วมมลพิษอุตสาหกรรม
  "พลังงาน" ทำไมคนไทยต้องจ่ายแพง?
  บทบาท กสทช. กับอนาคตกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมไทย
  จังหวัดจัดการตนเอง : เมื่อรากหญ้า ประชาชนท้าทายอำนาจรัฐ
  แรงงานข้ามชาติกับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
  อุบัติเหตุและถนนอันตรายในประเทศไทย
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1) ลูกจ้างรับใช้ในบ้านได้รับสิทธิคุ้มครองเพ่มิ 7 ข้อ (2) ภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย เริ่มลงหลักปักฐาน (3) “ครูสอนดี” : โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี (4) 3 ปี ชุมชนบ่อแก้ว จากผู้สูญเสียที่ดินทำกิน สู่เกษตรวิถีอินทรีย์
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ เพิ่มพลังพลเมือง
ภาคผนวก
  เอกสารอ้างอิง , เกณฑ์ในการจัดทำรายงาน " สุขภาพคนไทย 2556 " , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อผู้เขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ , รายชื่อคณะทำงานสุขภาพคนไทย