picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2551
โลกร้อน ภัยคุกคามจากน้ำมือมนุษย์

13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ


รายงานสุขภาพคนไทย 2551 หรือเป็นเล่มที่ 5 ที่ได้รายงานต่อสาธารณะ ในเล่มนี้ คณะผู้จัดทำ ได้หยิบประเด็นร้อน เรื่อง “โลกร้อน” ภายใต้ชื่อว่า “โลกร้อน ภัยคุกคามจาก น้ำมือมนุษย์” เป็นเรื่องพิเศษประจำฉบับของปีนี้ ประเทศไทยได้ประสบภาวะโลกร้อนเช่นเดียว กับเมืองอื่นๆ ผลอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มีส่วนในการทำให้เกิดก๊าซ เรือนกระจก ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่รุนแรงและเกิดผลกระทบในทุกด้าน หากยังไม่ลดลง หรือมนุษย์ไม่พยายามที่จะจำกัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก คาดว่าประมาณ 50% ที่อุณหภูมิ จะสูงขึ้นเกิน 5 องศาเซลเซียส ภายในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีข้างหน้าซึ่งหมายถึงสัญญาณอันตราย ที่จะเกิดขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้ก่อนั่นเอง แม้ว่ามนุษย์จะเริ่มตระหนักถึงภัยร้ายจากโลกร้อนแล้ว แต่ทุกประเทศในโลกก็ยังไม่สามารถลดกิจกรรมที่เป็นต้นเหตุให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในเวลา อันรวดเร็วได้ สำหรับสถานการณ์เด่นที่สำคัญ 10 สถานการณ์ทางด้านสุขภาพในเล่ม ปีนี้ได้ประมวล เรื่องราวที่น่าสนใจในรอบปี จะเห็นว่าเรื่องปัญหาไฟใต้เป็นปัญหายาวนานและต่อเนื่องตลอดมา จนย่างเข้าสู่ปีที่ 4 แต่ยังคงความสำคัญยิ่ง ที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหว แม้จะมีมาตรการ ที่ทำให้ความถี่ของความรุนแรงลดลง แต่ปัญหาด้านความมั่นคงก็จะต้องใช้ยุทธศาสตร์ต่อต้าน การก่อความไม่สงบของไทยต่อไป

ส่วนดัชนีชี้วัดสุขภาพ ปีนี้เสนอเรื่อง “เด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นพัฒนารากฐานด้านสมอง ด้านร่างกาย และเป็นช่วงโอกาสสูงสุด ที่จะพัฒนาการคิด การเขียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจะได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในวันหน้า โดยอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวหรือผู้มีหน้าที่ในการเลี้ยงดู เด็กในช่วง ปฐมวัยถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการจดจำอย่างแท้จริงที่เด็กไทยทุกคนสามารถพัฒนาความ คิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่เลือกฐานะทางเศรษฐกิจที่ต้องมั่งมีหรือยากจน เป็นการหยิบยื่น โอกาสที่จะสร้างความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การมีจริยธรรมและคุณธรรม (MQ) และการมีทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีไหวพริบ รู้เท่าทันคน (SQ)

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2552

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2552
13 ตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
  การเจริญเติบโตในครรภ์และการคลอด
  โรคของเด็กปฐมวัย
  อิ่มด้วยนม
  อาหารเสริม
  ทุพโภชนาการ
  สุขภาพฟัน
  ความฉลาดทางอารมณ์
  การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่างๆ
  เด็กกำพร้า / เด็กติดเชื้อเอชไอวี / เด็กพิการ
  ผู้เลี้ยงดู
  ลักษณะการเลี้ยงดูที่มีต่อพัฒนาการเด็ก
  การเลี้ยงดูโดยศูนย์เด็กเล็ก
  สถานการณ์สื่อในปัจจุบัน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  การแก้กฎหมายข่มขืนและกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรง : อีกหนึ่งความคืบหน้าของงานยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
  สี่ปีความรุนแรงของไฟใต้ ...ความถี่ไม่ลด ความโหดร้ายขยายตัว
  ถึงเวลาต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาทำแท้งเถื่อนให้ได้ผลด
  ไข้เลือดออกระบาดหนักจากภาวะโลกร้อน
  พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์...ปิดกั้นเสรีโลกออนไลน์?
  มาบตาพุด...ทุกข์ท้น มลพิษท่วม
  อีกเพียง 3 ปี ขยะจะล้นเมืองไทย
  “เรตติ้งทีวี” ภารกิจของผู้ใหญ่เพื่อผู้ชมตัวน้อย
  ทำอย่างไรสงครามปราบมะเร็งปากมดลูกจึงจะมาถูกทาง
  โอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืนสุขภาพ...ให้ประชาชน
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1.) นักวิจัยไทยรุ่นใหม่คว้ารางวัล “ยูเนสโก” จากการคิดค้นแนวทางรับมือพืช-สัตว์สูญพันธุ์ (2.) ผู้ป่วยไตไม่ถูกทอดทิ้ง ได้สิทธิล้างไตและเปลี่ยนไตฟรี ในระบบหลักประกันสุขภาพ (3.) “ชุดทดสอบพาหะธาลัสซีเมีย” ความสำเร็จครั้งแรกของโลกโดยฝีมือคนไทย (4.) ชุดตรวจไข้หวัดนก “ไบโอเซ็นเซอร์” ของคนไทย ความสำเร็จครั้งแรกของโลก
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  โลกร้อน ภัยคุกคามจากน้ำมือมนุษย์
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง , ทีมวิชาการสุขภาพคนไทย