picture
รายงานการสาธารณสุขไทย 2559 - 2560

บรรณาธิการ  นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี , นพ. ชัยพร สุชาติสุนทร


กระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขได้จัดทำรายงานการสาธารณสุขไทย (Thailand Health Profile) เป็นประจำทุก 2 ปี และสำหรับ ฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2559-2560) ซึ่งเนื้อหายังคงต่อเนื่องจากฉบับก่อนและมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสุขภาพท่ีเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน

สำหรับสาระสำคัญในรายงานฉบับน้ี ได้จากการทบทวนสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบสาธารณสุขทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์และวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ วิวัฒนาการการสาธารณสุขของไทย สถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพของ ประเทศ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทยในยุค 4.0 และขัอมูลสุขภาพด้านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมความรู้เก่ียวกับงานสาธารณสุขของประเทศไทย และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการ อ้างอิงในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจัดทำโดย    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สําานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

picture
รายงานการสาธารณสุขไทย 2554 - 2558

บรรณาธิการ  นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  นางสาวอารี สุทธิอาจ , นางสาวอารี สุทธิอาจ


กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขได้จัดทำรายงานการสาธารณสุขไทย (Thailand Health Profile) เป็นประจำทุก 2 ปี และสำหรับ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2554-2558) ซึ่งเนื้อหายังคงต่อเนื่องจากฉบับก่อน และมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสุขภาพที่เป็นประเด็นสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558

สำหรับเนื้อหาสาระสำคัญในรายงานฉบับนี้ เป็นเนื้อหาที่ได้จากการทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์และวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ ความพร้อมด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ประเทศไทยกับการพัฒนาระบบสุขภาพโลก โรคติดต่ออุบัติใหม่ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนไทย ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเพื่อรองรับภาวะปกติและภาวะพิบัติในประเทศ และสุดท้ายเป็นการเรียบเรียงเกี่ยวกับ 100 ปีการสาธารณสุข ไทย

จัดทำโดย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย   กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

picture
รายงานการสาธารณสุขไทย 2551 - 2553

บรรณาธิการ  นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ , นางสาวปาณบดี เอกะจัมปถะ , นายนิธิศ วัฒนมะโน


เป็นเวลาถึง 16 ปีแล้วที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำ "รายงานการสาธารณสุขไทย" และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Thailand Health Profile" เป็นประจำทุก 2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งฉบับนี้นับเป็นรายงานเล่มที่หกแล้ว ที่ได้มีการนำเนาสถานการณ์ แนวโน้มสุขภาพ และระบบสุขภาพของประเทศ ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยแวดล้อมอย่างบูรณาการจนมีหน่วงงาน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทางด้านสุขภาพนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศ

สำหรับเนื้อหาสาระของรายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553 นี้ยังคงสาระที่เกี่ยวงข้องกับรายงานฉบับก่อน แต่ได้มีการหยบยกบางประเด็นให้มีความหลากหลายมากขึ้น และได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพในระดับมหภาคอีก 3 เรื่อง เรื่องแรก "การสนับสนุนการเข้าถึงยาและการบังคับใช้สิทธิบัตรโดยรัฐต่อยา" โดยหยิบยกประเด็นสถานการณ์การเข้าถึงยาในไทย เหตุผลความจำเป็นของการบังคับใช้สิทธิ ข้อตกลงนานาชาติและกฎหมายไทย การประกาศบังคับใช้สิทธิ์ การจัดหายาที่บังคับใช้สิทธิ์ ปริมาณยาที่จัดห่และการกระจาย เป็นต้น เรื่องที่สอง "พลวัตรเศรษฐกิจกับสุขภาพ" โดยหยิบยกประเด็นวิกฤตเสณษฐกิจต่อสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ และเรื่องที่สาม "ประเทศไทยกับระบบสุขภาพโลก" โดยนำเสนอแนวคิดของงานสาธารณสุขระดับโลก การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณสุขระดับโลก และบทบาทของประเทศไทยในงานสาธารณสุขระดับโลก

จัดทำโดย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย   กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

picture
รายงานการสาธารณสุขไทย 2548 - 2550

บรรณาธิการ  นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ , นางสาวปาณบดี เอกะจัมปะ , นายนิธิศ วัฒนมะโน , นางรุจิรา ทวีรัตน์


กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดทำ “รายงานการสาธารณสุขไทย” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thailand Health Profile” เป็นประจำทุก 2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเล่มที่ห้าซึ่งได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อให้รายงานดังกล่าวเป็นรายงานที่นำเสนอระบบสุขภาพของประเทศที่มีการเชื่อมโยงกับปัจัยแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ อันนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานการสาธารณสุขไทยฉบับใหม่ พ.ศ. 2548 - 2550 นี้ นำเสนอเรื่องราวที่สัมพันธ์กับรายงานฉบับก่อน และมีการเพิ่มเติมเรื่องเด่นเฉพาะที่มีความสำคัญ รวม 2 เรื่อง คือ หลักประกันสุขภาพใรประเทศไทยซึ้งได้กล่าวถึงวิวัฒนาการ ผลสำเร็จของการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพและการแลไปข้างหน้า และอีกเรื่องที่มรความสำคัญเช่นกันคือ ระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัยที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของประเทศไทยที่พยายามปรับตัวเองเพื่อโต้ตอบกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างดี โดยเฉพาะในกรณีการเกิดการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก และภัยธรรมชาติคลื่นยักษ์ Tsunami

จัดทำโดย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย   กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

picture
Thailand Health Profile 2005 - 2007

Editor  Dr.Suwit Wibulpolprasert
Assistant Editors  Dr.Supakit Sirilak , Ms.Panbaudee Ekachampaka , Mr.Nitis Wattanamano , Mrs.Rujira Taverat


The Ministry of Public Health Thailand has published the report entitled Thailand Health Profile (in Thai and English) regularly every two years since 1995. This is the fifth edition of such a report, prepared in collaboration with experts, specialists and representatives of relevant agencies responsible for health information. With such efforts, the report describes the national health system that is linked to environmental factors in an integrated manner, efficiently leading to the national health system development.
This edition of Thailand Health Profile 2005-2007 deals with the topics related to those included in the previous edition, with the addition of two priority topics: health security in Thailand, which mentions about its evolution, achievements of the health security system operations, and the outlook; and the systems for surveillance of diseases and public health emergencies that are being improved to effectively respond to public health emergencies, especially during the outbreak of sudden acute respiratory syndrome (SARS), avian influenza, and the natural disaster tsunami.
The Ministry of Public Health really hopes that this report would serve as a technical reference at the national and international levels, leading to further health system development in accordance with changes in the globalized world.

Prepared by  Bureau of Policy and Strategy , Ministry of Public Health
Supported by   Ministry of Public Health , Thai Health Promotion Foundation (Health Information System Development Programme)

picture
รายงานการสาธารณสุขไทย 2544 - 2547

บรรณาธิการ  นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา , นางสาวปาณบดี เอกะจัมปะ , นายสุทธิสารณ์ วัฒนมะโน , นางรุจิรา ทวีรัตน์


รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2544 – 2547 นี้ นับเป็นฉบับที่สี่ของประเทศไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า สุขภาพคนไทยมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ ในทุกมิติทั้งด้านปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม รวมทั้งตัวระบบบริการสุขภาพเอง ดังนั้น การพัฒนาสุขภาพคนไทยให้มีสุขภาพดีละยั่งยืน จะต้องพิจรณาถึงมิติต่างๆ ดังกล่าวด้วย ประกอบกับในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้เป็นช่วงที่ไทยดำเนินการใช้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) มาเป็นระยะเวลาครึ่งแผนฯ แล้ว ดังนั้น เพื่อให้รายงานดังกล่าวเอื้ออำนวยต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและปรับแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้ทันการณ์ จึงได้มีการขยายขอบเขตของการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลออกไปอีก 2 ปี โดยประกอบด้วยเนื้อหารวม 13 บท

จัดทำโดย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย   กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

picture
Thailand Health Profile 2001 - 2004

Editor  Dr.Suwit Wibulpolprasert
Assistant Editors  Dr. Suvaj Siasiriwattana , Ms.Panbaudee Ekachampaka , Mr.Suthisarn Wattanamano ,Mrs.Rujira Taverat


This report, Thailand Health Profile 2001-2004, is the fourth one ever published by the Ministry of Public Health of Thailand under the concept of Thai people's health being linked to all dimensions of the individuals, environment, and health services system. Therefore, to improve Thai people's health so that they all are healthy and have a long life, all such dimensions will have to be taken into account. During the time of preparation of this report, Thailand has implemented through half of its National Health Development Plan under the 9th National Economic and Social Development Plan (2002-2006). In order to make this report useful for drawing up policies and strategies for Health Development in the 10th National Economic and Social Development Plan on a timely basis, the data complied include those for another two years in the following 13 chapters

Prepared by   Bureau of Policy and Strategy ,Ministry of Public Health
Supported by   Ministry of Public Health , Thai Health Promotion Foundation (Health Information System Development Programme)