picture
รายงานการสาธารณสุขไทย 2552 - 2553
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

บรรณาธิการ  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน , นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  นางสาวรัชนี จันทร์เกษ , ดร.วิชัย จันทร์กิติวัฒน์


กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย สำนักวิชาการ ได้ดำเนิน การจัดทำ รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก (Thai Traditional and Alternative Health Profile) นับเป็น รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ฉบับแรก ซึ่งได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลกำหนดนโยบาย และ ทิศทางของการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

การจัดทำรายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2552 - 2553 นี้ มีเรื่องเด่นที่มีความสำคัญรวม 9 เรื่อง คือ  1. ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยฯ 3. ระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 4. สถานการณ์ยาแผนไทย 5. ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน 6. สถานการณ์การขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 7. การคุ้มครองภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย 8. สถานภาพงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 9. ทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน

จัดทำโดย  สำนักวิชา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย   กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

picture
รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2548 - 2550 นี้ นับเป็นฉบับแรกของประเทศไทย ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อฒูลเชิงยุทธศาสตร์ด้ารการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก โดยได้รับทุนเพิ่มเติมจากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนานโยบายด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เบื้องต้น

รายงานสถานการณ์ฉบับนี้ ได้รวบรวม ประมวล และสังเคราะห์ความรู้การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ข้อเสนอแนะที่สำคัญ แนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูล และทิศทางการวิจัยที่ควรมีการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

จัดทำโดย  คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก
สนับสนุนโดย   กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)