รายงานการสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย
ด้วยการสอบถามและตรวจร่างกายทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 - 2535


picture

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข