picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2558
อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือหากำไร

11 ตัวชี้วัดสุขภาพอาเซียน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

สุขภาพคนไทย ปี 2558 ย่างก้าวสู่ปีที่ 12
ปี 2558 เป็นปีที่ประชาคมอาเซียนจะเปิดเสรีการค้าระหว่างกัน จึงเป็นจังหวะอันดีที่รายงานสุขภาพคนไทย ฉบับนี้จะเลือกอาเซียนมาเป็นประเด็นสำหรับส่วนดัชนี เพื่อให้เห็นมุมมองต่างๆของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งเรื่องประชากร สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ และระบบ สุขภาพ

ส่วนเรื่องประจำฉบับ เราหยิบยกเรื่องอุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร เป็นเรื่องพิเศษประจำฉบับ ลำดับเรื่องราวตั้งแต่การตลาดของ “ตลาดยา” ไปจนถึง “การขายความเชื่อ ความหวัง” เป็นการชี้ให้เห็นถึงกลไกการตลาดอันแยบคายใน “สินค้า” ด้านสุขภาพที่ปรับเปลี่ยนให้คนปกติ กลายเป็นคนป่วย หรือการทำให้ความสวยความงามสามารถซื้อหามาได้ เรื่องประจำฉบับปีนี้จึงเป็น การเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและตัดสินใจก่อนเลือกรับบริการ

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2557

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2558
11 ตัวชี้วัด “สุขภาพอาเซียน”
  10 ประเทศอาเซียน ความหลากหลายที่รวมเป็นหนึ่ง
  ประชากรในอาเซียน
  สุขภาพกาย
  สุขภาพจิต
  พฤติกรรมสุขภาพ
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
  สภาพแวดล้อมและความเป็นเมือง
  การคลังสุขภาพ
  ทรัพยากรสาธารณสุข
  ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
  อาเซียนกับความท้าทายทางสุขภาพ
10 สถานการณ์เด่นประจําฉบับ 2558
  รัฐประหาร 2557 ผ่าทางตันประเทศไทย
  ชีวิตบนเส้นด้าย ปัญหาความปลอดภัย ของระบบขนส่งสาธารณะของไทย
  การจัดการขยะและสารพิษ: ขึ้นแท่นวาระแห่งชาติ?
  อีโบลาและการจัดการโรคข้ามพรมแดน
  ‘การอุ้มบุญ’ กับสิ่งที่สังคมไทยควรรับรู้
  พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ใครได้ ใครเสีย
  ‘เขตสุขภาพ’ บนความเห็นต่าง ประชาชนคือผู้รับเคราะห์
  แผ่นดินไหวเชียงราย ผลกระทบต่อชุมชน และการจัดการปัญหา
  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน:เหรียญสองด้านที่พึงตระหนัก
  ปัญหาอาชญากรรม: หนามยอกอก การท่องเที่ยวไทย
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1) พ่อหนานอินสม สิทธิตัน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ (2) สมุนไพรกับบัญชียาหลักแห่งชาต (3) ปีทองของกีฬาไทย (4) คนไทยกับรางวัลกีต้าร์คลาสสิกระดับโลก
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  อุบายขายสุขภาพเมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ , รายชื่อคณะทำงานสุขภาพคนไทย ,เกณฑ์ในการจัดทำรายงาน "สุขภาพคนไทย 2558"