picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2559
ตายดี : วิถีที่เลือกได้

12 ตัวชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

สังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งมีผลทั้งในเรื่องสุขภาพที่ทำให้คนไทยมีการเคลื่อนไหวน้อยลง ใช้เวลานั่งนิ่งๆนานขึ้น รวมทั้งทำให้พฤติกรรมและทัศนคติของเด็กที่เกิดและเติบโตมา ในช่วงนี้มีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างจากคนในรุ่นก่อนๆ ในรายงานสุขภาพคนไทย 2559 จึงหยิบยกตัวชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชันมานำเสนอ เพื่อให้เห็นมุมมองและมิติต่างๆ ของคนต่างเจเนอเรชันในด้านการทำงาน รายได้ การสร้างครอบครัว การอยู่อาศัย การให้คุณค่า พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้คนต่างรุ่นที่ทำงานร่วมกัน หรืออยู่ในสังคมเดียวกันเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียวมากขึ้น

ส่วนที่สองของรายงาน ซึ่งรายงานถึง 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ โดยลำดับที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงของประชาชน คือ 1) ระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนถูกสั่นคลอน 2) ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2558 ถูกคว่ำ สะดุดโรดแมป 3) ปฏิบัติการ “ยึด” คืนผืนป่า ปัญหาซับซ้อนกว่าที่คิด 4) วันนี้ที่รอคอย กฎหมายโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดิน 5) กองทุนการออมแห่งชาติ...หลักประกันยามเกษียณของแรงงานนอกระบบ6) เมอร์ส : โรคอุบัติใหม่ที่พึงระวัง 7) ค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา เมื่อผู้ลี้ภัยเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ข้ามชาติ 8) ประมงไทยโดนแจกใบเหลือง IUU ข่าวดี หรือ ข่าวร้าย? 9) บึ้มราชประสงค์ สะท้านโลก อุยกูร์เอาคืนไทย? 10) ถนนเลียบแม่น?้ำเจ้าพระยา บททดสอบวิถีชุมชน ส่วน 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทยได้แก่ 1) ยูเนสโกยกย่อง อ.ป๋วย และ ม.ร.ว.เปีย เป็นบุคคลสำคัญของโลก 2) สหประชาชาติยกย่อง“ไทย ยุติการติดเอชไอวีจากแม่สู่ลูก” 3) “ไทย”ได้รับเลือกให้เป็น “ประธานกลุ่ม G77” และ 4) มหิดลผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ ป้องกันได้ 100%

เรื่องพิเศษประจำฉบับปีนี้ ได้นำเรื่อง “ตายดี วิถีที่เลือกได้” มานำเสนอ เพื่อให้เห็นว่า ถึงแม้ความตายเป็นสิ่งที่ “เลือกไม่ได้” แต่เราสามารถ “เตรียมตัวและออกแบบ” การจากไปในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้รายงานนี้นำเสนอ การเตรียมตัวอย่างไรให้ตายดี ในมิติทั้งด้านการแพทย์และจิตใจ และสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิของคนไทยที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ขอรับการรักษาที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดความตาย เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ เพื่อในวาระสุดท้ายของชีวิตสามารถจากไปได้อย่างสงบหรือที่พูดกันว่า “ตายตาหลับ”

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2559

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2559
12 ตัวชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน
  ทำความรู้จักคนต่างรุ่นต่าง “เจเนอเรชัน”
  เจเนอเรชันในประเทศไทย
  การทำงาน
  รายได้
  พฤติกรรมการบริโภค
  การสร้างครอบครัว
  การอยู่อาศัยและย้ายถิ่น
  การให้คุณค่า
  เทคโนโลยี
  ชีวิตออนไลน์
  พฤติกรรมสุขภาพ
  รุ่นประชากรไทยในอนาคต
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  ระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนถูกสั่นคลอน
  ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2558 ถูกคว่ำ สะดุดโรดแมป
  ปฏิบัติการ “ยึด” คืนผืนป่า ปัญหาซับซ้อนกว่าที่คิด
  วันนี้ที่รอคอย กฎหมายโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดิน
  กองทุนการออมแห่งชาติ...หลักประกันยามเกษียณ ของแรงงานนอกระบบ
  เมอร์ส : โรคอุบัติใหม่ที่พึงระวัง
  ค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา เมื่อผู้ลี้ภัยเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ข้ามชาติ
  ประมงไทยโดนแจกใบเหลือง IUU ข่าวดี หรือ ข่าวร้าย?
  บึ้มราชประสงค์ สะท้านโลก อุยกูร์เอาคืนไทย?
  ถนนเลียบแม่นน้ำเจ้าพระยา บททดสอบวิถีชุมชน
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1) ยูเนสโกยกย่อง อ.ป๋วย และ ม.ร.ว.เปีย เป็นบุคคลสำคัญของโลก (2) สหประชาชาติยกย่อง “ไทย ยุติการติดเอชไอวีจากแม่สู่ลูก” (3) “ไทย”ได้รับเลือกให้เป็น “ประธานกลุ่ม G77” (4) มหิดลผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ ป้องกันได้ 100%
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  ตายดี วิถีที่เลือกได้
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ , รายชื่อคณะทำงานสุขภาพคนไทย ,เกณฑ์ในการจัดทำรายงาน "สุขภาพคนไทย 2558"