picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2553
วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส ?

12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน 2553
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ


สุขภาพคนไทย 2553 เล่มนี้ได้นเสนอหัวข้อพิเศษประจำฉบับเรื่อง “วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?” ที่ชี้ให้เห็นถึงอุดมการณ์ของทุนนิยมที่เป็น ต้นตอของปัญหาหลายเรื่องข้างต้น เช่น การมุ่งแสวงหากำไร หรือการเติบโตทาง เศรษฐกิจที่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหา มลพิษ และปัญหาโลกร้อน การเน้นการแข่งขันที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม ท้ายบทความนี้ได้เปิดประเด็นที่น่าคิดว่า วิกฤตทุนนิยม ที่เกิดขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่าในประวัติศาสตร์นั้น เราจะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาสได้อย่างไร เพื่อให้เกิด “ทุนนิยมที่ดีกว่า” ไม่ใช่ทุนนิยมที่มุ่งจะแสวงหา กำรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นทุนนิยมที่กลไกตลาดถูกกำกับควบคุมอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส และเป็นธรรม และเกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ในสังคม
ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพในปีนี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของ แรงงานไทย ซึ่งมีทั้งหมด 12 หมวด ครอบคลุมทั้งเรื่องสุขภาพ กายและใจ คุณภาพชีวิตแรงงาน ภาวะการเงิน ความปลอดภัยใน การทำน แรงงานนอกระบบ แรงงานที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ 10 สถานการณ์เด่นทาง สุขภาพ ที่ได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นจากภาคประชาชน ปีนี้หนีไม่พ้นเรื่องวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อมากว่า 4 ปี มาบตาพุดที่ปัญหาต่างๆ เริ่มเผยออกมาอย่างต่อเนื่อง ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกนับหมื่นคน ฯลฯ ติดตามบันทึก เหตุการณ์สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาได้ใน “สุขภาพคนไทย 2553” เล่มนี้

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2553

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2553
12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน 2553
  สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย
  สุขภาพกายของแรงงาน
  สุข ทุกข์ ของแรงงาน
  คุณภาพชีวิตแรงงาน
  ภาวะการเงินของแรงงาน
  การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
  แรงงานนอกระบบ
  สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
  แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
  สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว
  สวัสดิภาพของแรงงานไทย
  กองทุนสวัสดิการ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  วิกฤตการเมืองไทย ยังมี "ทางออก" หรือไม่?
  มาบตาพุด: ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษของชาวบ้าน
  ประเทศไทยกับไข้หวัด 2009
  "เบาหวาน-ความดัน" ฆาตกรที่มากับความเงียบ
  นโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ ยังถูกใช้ไม่จริงจังและจริงใจ
  "แม่วัยรุ่น" ปรากฏการณ์ใหญ่ที่การป้องกัน และแก้ไขยังทำกันในระดับเล็กเกินไป
  ธรรมาภิบาลระบบยามีปัญหา ยาไทยจึงแพงทะลุฟ้า
  (ใคร) ไทยเข้มแข็งแห่งกระทรวงสาธารณสุข
  กฎควบคุม "สเต็มเซลล์" : ระหว่างจริยธรรมและความก้าวหน้า
  รื้อระบบประสบภัยจากรถ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1.) กองทุนสุขภาพชุมชน รูปแบบกระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นดูแลสุขภาพ ที่เห็นผลแล้ว! (2.) คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และรางวัลแมกไซไซ (3.) เอชไอเอ : เครื่องมือดูแลสุขภาพเพื่อประชาชน (4.) ความสำเร็จครั้งแรกของการพัฒนา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง, รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ,ทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ , ทีมวิชาการสุขภาพคนไทย , แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานสุขภาพคนไทย