picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2555
ความมั่นคงทางอาหาร " เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง "

11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ


คณะผู้จัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ได้จัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการต่อสาธารณะในประเด็นทางสังคมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพในมิติทางร่างกาย จิตใจ สัมคม ปัญญา และวัฒนธรรม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 โดยสุขภาพคนไทย 2555 เล่มนี้ ได้นำเสนอหัวข้อพิเศษประจำฉบับเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหาร” ท่ามกลางกระแสความไม่ปลอดภัยในอาหารสารพิษตกค้าง ราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น และการขาดแคลนอาหาร ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลายเป็นปัญหที่ซึมลึกในสังคม และสั่งสมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาสังคมเกิดความวิตกกังวลและหันมาให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

สาระสำคัญของบทความ “ความมั่นคงทางอาหาร” ได้ชี้ให้เห็นถึงระบบการผลิตอาหารที่มั่นคง เกื้อหนุน และรักษาสมดุลกับระบบนิเวศ สามารถเข้าถึงอาหารที่มีอยู่อย่างเพียงพอและพอเพียง สำหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศมีคุณภาพของอาหาร ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการตามวัย เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศทั้งในภาวะปกติและในยามที่เกิดภัยพิบัติ หรือในกรณีการก่อการร้ายในความมั่นคงทางอาหาร อันนำไปสู่พลังที่จะจุดประกายทางความคิดให้สังคมไทยตื่นตัวในเรื่องของอาหาร เพื่อความไม่ประมาทและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับแผ่นดิน สร้างความตื่นตัวในเชิงนโยบายสาธารณะที่ว่า อาหารที่ผลิตในแผ่นดินไทย “ต้องเพื่อรับใช้คนไทย ไม่ใช่เพื่อคนอื่น”

จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2555

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2555
11 ตัวชีวัดประชากรไทยกับสุขภาพ
  โครงสร้างประชากรและการเปลี่ยนแปลง
  การเกิด
  การเจ็บป่วยและการตาย
  การย้ายถิ่น (ในประเทศ) กับสุขภาพ
  การย้ายถิ่น (ระหว่างประเทศ) กับสุขภาพ
  คุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย์
  กำลังแรงงานและมิติทางเศรษฐกิจ
  ครอบครัวและการเกื้อหนุนทางสังคม
  ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ระบบบริการสุขภาพ
  วิวัฒนาการนโยบายทางประชากร
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  มหาอุทกภัยในรอบ 100 ปี สัญญาณเตือนให้ปรับตัว
  “วังน้ำเขียวโมเดล” ภาพสะท้อนปัญหา คน-ป่า-ที่ดิน
  สิทธิปฏิเสธการรักษา เมื่อความตายคือทางเลือกของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  “ปฏิรูปประเทศไทย” ภารกิจถอนต้นไม้พิษที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน
  วิ่งสู้ฟัด ! สานฝันสู่ “ประชาอาเซียน”
  สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา : การสู้รบสงบลง แต่ปัญหายังไม่จบสิ้น
  ค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย
  ได้เวลาลงหลักปักฐาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
  บัตรประชาชนเด็กกับโจทย์ที่ไม่ถูกตอบ?
  BOI กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1) แพทย์แผนไทยคว้ารางวัลเหรีญทองอาหารเสริมสกัดจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
(2) สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณกว่า 170 ล้าน เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (3) หอการค้า “ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” (4) โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  ความมั่งคงทางอาหาร " เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง "
ภาคผนวก
  เอกสารอ้างอิง , เกณฑ์ในการจัดทำรายงาน " สุขภาพคนไทย 2555 " , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อผู้เขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ , รายชื่อคณะทำงานสุขภาพคนไทย