picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2554
เอชไอเอ (HIA) กลไกพัฒนานะโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพ

12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ


สุขภาพคนไทย 2554 ปีนี้ ได้นำเสนอเรื่องพิเศษประจำฉบับคือ “เอชไอเอ” หรือที่เรียกกันว่า “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” ซึ่งเป็นกลไกทางสังคมรูป แบบหนึ่งในการปกป้องทุกชีวิตตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจ จะได้รับผลร้ายภายหลังจากการที่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐหรือของ เอกชน อาทิ การสร้างนิคมอุตสาหกรรม การทำเหมืองแร่ หรือการสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งเงื่อนไขสำคัญของเอชไอเอก็คือ การเกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ทุกคนในสังคม สำหรับตัวชี้วัดสุขภาพในปีนี้ นำเสนอ “12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ” เป็น การสะท้อนสถานะสุขภาพ ปัจจัยบ่งชี้ทางสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ ของคนไทย ที่มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น และบางประเด็นที่ควรเร่งดำเนินแก้ไข 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย ยังคงบันทึกเหตุการณ์สังคมไทยในรอบปีที่ผ่านมา บางเรื่องเป็นเหตุการณ์ ที่ต่อเนื่องจากปีก่อน บางเรื่องเป็นประเด็นที่ต้องตระหนักและป้องกันไว้ก่อน ซึ่งคณะทำงานสุขภาพคนไทยเห็นว่า หากท่านผู้อ่านได้นำไปบอกเล่าสู่ กันฟัง หรือถกเถียงเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและ เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเรา

จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2554

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2554
12 ตัวชีวัดสุขภาพแห่งชาติ
  สุขภาพกาย
  สุขภาพจิต
  สุขภาพในมิติทางจิตวิญญานหรือปัญญา
  พฤติกรรมสุขภาพ
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ความมั่นคงของชีวิต
  ความสัมพันธ์ในครอบครัว
  ศักยภาพชุมชน
  ความมั่นคงของสังคม
  ความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ
  ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ
  คุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริการสุขภาพ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  เด็กไทยไอคิวลดลง ถึงเวลาต้องปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง
  แล้งจัดแล้วกลับน้ำท่วมหนัก: ความผิดปกติที่ต้องรับมือให้เท่าทัน
  จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ 2,000 ซาก ที่วัดไผ่เงินซ้ำอีกได้อย่างไร ?
  ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง: ฝันไกล... แต่อาจไปไม่ถึง!
  ยุติธรรมไม่มา ปัญหาไฟใต้ไม่จบ
  ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ แต่หมอกลับค้าน
  กฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ : ช่วยลดจำนวนการทำแท้ง และจำนวนนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
  ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร จากโลก... ถึงไทย
  โฆษณาสุขภาพเกินจริง ไร้การควบคุม
  โรคอ้วนในสังคมบริโภค
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1.) คนไร้สัญชาติในประเทศไทยได้คืนสิทธิประกันสุขภาพ : ท่าดีทีเหลว (2.) จากสถานีอนามัย สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จุดเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข (3.) หลักประกันสุขภาพของไทย ความสำเร็จที่นานาชาติยอมรับ (4.) สร้างเด็กไทยยุคใหม่ สูงใหญ่ เก่งเกินวัย ด้วยโครงการดูแลการบริโภคอาหาร
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  เอชไอเอ : กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพ
ภาคผนวก
  เอกสารอ้างอิง , เกณฑ์ในการจัดทำรายงาน “สุขภาพคนไทย 2554” , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อผู้เขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ , รายชื่อคณะทำงานสุขภาพคนไทย