picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2557
"ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง" สู่การปฎิรูปประเทศจากฐานราก

11 ตัวชี้วัด "โรคอ้วน"
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

รายงานสุขภาพคนไทยได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 แล้ว
ในช่วงที่รายงานครบรอบ 10 ปี ทีมงานได้จัดเวทีสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน ถึงสาระประโยชน์ของรายงานและสิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยน สิ่งที่เราได้รับคำแนะนำ คือ ให้ยังคงเนื้อหาและรูปแบบเช่นเดิม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่น ให้มีคำอธิบายตารางหรือแผนภูมิภาพประกอบด้วย และใช้ภาษาที่อ่านง่ายมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งทีมงานก็ได้นำข้อเสนอแนะนั้นมาปรับให้ดียิ่งขึ้น และยังคงรูปแบบของรายงานไว้ตามเดิม

หัวข้อพิเศษประจำฉบับสำหรับรายงานสุขภาพคนไทยฉบับนี้คือ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง…สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก” ซึ่งเสนอเรื่องราวอันน่าสนใจของชุมชนท้องถิ่น ที่มีความเข้มแข็งสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ด้วยตนเอง ถึงแม้วิธีการจัดการปัญหาอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสำคัญกับประโยชน์ของส่วนรวม และการมีผู้นำที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการกับปัญหาของตนเองได้นั้น นับเป็นความเข้มแข็งในระดับฐานรากที่สำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศได้อย่างยั่งยืน ในส่วนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพปีนี้ เรื่องที่ยึดครองพื้นที่ข่าวมาอย่างต่อเนื่อง คือ นโยบายจำนำข้าวที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องและยังไม่มีข้อยุติ ส่วนนโยบายอื่นๆ ของรัฐบาลที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้าน โครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท และประเด็นสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น กรณีพระนอกรีต กรณีปราสาทพระวิหารที่มีการตัดสินของศาลโลก ได้ถูกนำเสนอในส่วนของ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพเช่นกัน

ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพปีนี้ นำเสนอเรื่อง “โรคอ้วน” ที่เป็นภัยเงียบทางสุขภาพและนำมาสู่การเจ็บป่วยที่เกิดจากภาวะอ้วน ในรายงานได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความอ้วนของคนไทย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ ช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง เพื่อที่จะรู้ทันโรคอ้วน

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2557

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2557
11 ตัวชี้วัด "โรคอ้วน"
  คนไทย "อ้วน" แค่ไหน
  ความอ้วนที่เหลื่อมล้ำ
  ความเสี่ยงจากโรคอ้วน
  ภาระโรคและผลกระทบ
  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
  อาหารและเครื่องดื่ม
  สิ่งแวดล้อมด้านอาหาร
  ค่านิยมและทัศนคติ
  กลไกตลาด เจาะกลุ่ม "คนอ้วน"
  รู้ไว้...ไม่อ้วน
  แผนและมาตรการขจัด "อ้วน"
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  ปรากฎการณ์มวลมหาประชาชนกับจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  นโยบายรับจำนำข้าว : แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?
  โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท กับอนาคตประเทศไทย
  น้ำมันดิบรั่วลงทะเลและแนวทางจัดการสารพิษในไทย
  จากเขื่อนแม่วงก์สู่โครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน
  P4P ยาดีสำหรับวงการสาธารณสุข…จริงหรือ?
  ตะกั่วในลำห้วยคลิตี้: คดีตัวอย่างการเยียวยาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  ทุจริตการสอบครู ภาพสะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย
  คดีปราสาทพระวิหาร (ภาค 2)
  เณรคำ พระนอกรีตกับแนวทางการแก้ปัญหา
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1) หมอไกรสิทธิได้รับรางวัลนักโภชนการโลก (2) ศิริราชคว้ารางวัลธาลัสซีเมียระดับโลก (3) วันดินโลก (4) ผลงานดี กีฬาเด่น
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง...สู่การปฎิรูปประเทศจากรากฐาน
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ , รายชื่อคณะทำงานสุขภาพคนไทย ,เกณฑ์ในการจัดทำรายงาน "สุขภาพคนไทย 2557"