picture
รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2548 - 2550 นี้ นับเป็นฉบับแรกของประเทศไทย ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อฒูลเชิงยุทธศาสตร์ด้ารการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก โดยได้รับทุนเพิ่มเติมจากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนานโยบายด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เบื้องต้น

รายงานสถานการณ์ฉบับนี้ ได้รวบรวม ประมวล และสังเคราะห์ความรู้การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ข้อเสนอแนะที่สำคัญ แนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูล และทิศทางการวิจัยที่ควรมีการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

จัดทำโดย  คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก
สนับสนุนโดย   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , กระทรวงสาธารณสุข
สารบัญรายงาน

ส่วนนำรายงาน
  คำนำ , สารบัญ , สารบัญตาราง , สารบัญแผนภมิ
ส่วนที่ 1 รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
  สถานการณ์กำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ภาพรวม
  สถานการณ์การจัดการความรู้ วิจัย และพัฒนาการแพทย์แผนไทย
  สถานการณ์การจัดการความรู้ วิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ
  สถานการณ์การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศ
  สถานการณ์สำรวจอนามัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย
ส่วนที่ 2 บทบาทการศึกษาสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
  การศึกษาข้อมูลการกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย : ภาพรวม (เภสัชกรยงศักดิ์ ตันติปิฎก)
  สถานการณ์การจัดการความรู้ วิจัย และการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย (รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์)
  สถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ (เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ และรุจินาถ อรรษสิษฐ)
  สถานการณ์สำรวจอนามัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย (ปรียา มิตรานนท์)
  สถานการณ์การจดสิทธิบัตรและกระบวนการค้นคว้าต่อยอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย์ (รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์)
  การวิเคราะห์ระบบข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาไทยและสมุนไพร (รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์)
ภาคผนวก
  คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก