picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2548
การค้าเสรี กับ การเข้าถึงยา

12 ตัวชี้วัดสุขภาพ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ


หนังสือ “สุขภาพคนไทย 2548” ประกอบด้วยเนื้อสามส่วนดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง ดัชนีชี้วัดสุขภาพคนไทย ซึ่งปีนี้นำเสนอ 12 หมวด ประกอบด้วย กลุ่มสุขภาพกาย 6 หมวด คือ ตาย ป่วย พิการ การตั้งครรภ์และการคลอด มะเร็ง อาหาร กลุ่มสุขภาพจิต 1 หมวด กลุ่มสุขภาพเฉพาะกลุ่ม 2 หมวด คือ ประชากรวัยรุ่นและประชากรสูงวัย และกลุ่มสุขภาพสังคม 3 หมวด คือ ความยากจน สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย

ส่วนที่สอง ประมวลสถานการณ์เด่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยในรอบปี โดยรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพมานำเสนอ เช่น สถานการณ์ไฟใต้ บนเส้นทางสู่สันติภาพ , น้ำตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย, ขยะอันตราย ภัยร้ายที่มองไม่เห็น , เด็ดไทยในกับดักอบายมุขที่ถูกกฎหมาย เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า เป็นต้น และส่วนที่สาม คือ เรื่องประจำฉบับ ปีนี้เสนอเรื่อง “การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา” เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและจะส่งผลกับสังคมไทยไปอีกนาน เพราะยาเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อชีวิตเราทุกคน เราจึงอยากจะสื่อสารข้อมูลเรื่องการค้าเสรีให้พอเห็นภาพ เพื่อจะได้เข้าใจการค้าเสรี หรือการทำ FTA คืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากน้อยเพียงไร และจะเกิดผลกระทบอย่างไรได้บ้างต่อการใช้ยาของคนไทย

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2549

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2549
13 ตัวชี้วัดสุขภาพ
  การตั้งครรภ์
  การป่วย
  การตาย
  ความพิการและทุพพลภาพ
  มะเร็ง
  สิ่งแวดล้อม
  อาหาร
  ความยากจน
  ความมั่นคงของมนุษย์
  สุขภาพจิต
  วัยรุ่น
  ผู้สูงอายุ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  คลื่นมหาประลัยสึนามิ
  สถานการณ์ไฟใต้
  ทางสองแพร่ของนโยบายไข้หวัดนก
  สังคมไทยภัยข่มขืน
  น้ำตาลในนมและขนมเด็ก
  จากเปล้าน้อยถึงกวาวเครือ
  สื่อโป๊ๆ กับเรื่องเซ็กส์ของวัยรุ่น
  ความรุนแรงในวัยรุ่น
  ขยะอันตราย
  เด็กไทยในกับดักอบายมุขที่กฎหมาย
  10 สถานการณ์สำคัญในรอบปี 2547
  สถานการณ์เด่น 10 เรื่อง ในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ในปี 2547
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง