picture
รายงานสุขภาพคนไทย 2549
อยู่อย่างไรกับไข้วัดนก? ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอ

13 ตัวชี้วัดสุขภาพ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ


หนังสือ “รายงานสุขภาพคนไทย 2549” ประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง ดัชนีชี้วัดสุขภาพคนไทย ปีนี้นำเสนอ 13 หมวด ประกอบด้วย กลุ่มุขภาพกาย 2 หมวด คือ สุขภาพฟัน สุขภาพเพศ กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค 4 หมวด คือ โภชนาการ สุรา ออกกำลังกาย อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ กลุ่มระบบสุขภาพ 1 หมวด คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มสุขภาพจิต 1 หมวด คือ สุขภาพจิต กลุ่มสุขภาพปัญญา 1 หมวด คือ สุขภาพปัญญาแนวพุทธ และกลุ่มสุขภาพสังคม 4 หมวด คือ การขาดแคลนน้ำ เด็กกับโทรทัศน์และการเรียนรู้ ชีวิต ครอบครัว และ สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

ส่วนที่สอง ประมวลสถานการณ์เด่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยในรอบปี โดยการรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพมานำเสนอ เช่น สถานการณ์ไฟใต้บนแนวทางสมานฉันท์และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน , จะปล่อยให้รายการโทรทัศน์กำหนดชะตาเด็กไทยไปถึงไหน? , แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ประชาชนได้อะไร เป็นต้น

ส่วนที่สาม คือเรื่องประจำฉบับ ปีนี้เสนอเรื่อง “อยู่อย่างไรกับไข้หวัดนก” ปรับเพื่อความอยู่รอด เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและจะส่งผลกับสังคมไทยไปอีกนาน เพราะปัญหาเรื่องไข้หวัดนกเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพประชาชนโดยตรง ต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและปัญหาทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย

จัดทำโดย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2549

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2549
13 ตัวชี้วัดสุขภาพ
  สุขภาพฟัน
  ท้องไม่พร้อม
  โภชนาการ
  สุรา
  ออกกำลังกาย
  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
  อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ
  การขาดแคลนน้ำ
  อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ
  เด็กกับโทรทัศน์และการเรียนรู้
  ชีวิตครอบครัว
  สารเคมีควบคุมศัตรูพืช
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  สถานการณ์ไฟใต้บนแนวทางสมานฉันท์ และ พ.ร.ก ฉุกเฉิน
  จะปล่อยให้รายการโทรทัศน์กำหนดชะตาเด็กไทยไปถึงไหน
  วิกฤตการณ์น้ำมันแพงกับการแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงาน
  คนไข้ "ฟ้องหมอ":ความผุกร่อนของความสัมพันธ์หมอ - คนไข้
  การระบาดและกลโกงของหนี้เงินด่วน
  แปรรูปรัฐวิสาหกิจประชาได้อะไร
  สึนามิกับผลกระทบทางสุขภาพ
  ท้อง แท้ง ทึ้ง ปัญหาใหม่ที่ยังไม่มีใครดูแล
  ศึกเพื่อสยบ "บุหรี่-เหล้า" ยังไม่จบในสังคมไทย
  สภาผู้บริโภค" อีกก้าวหนึ่งของพลังผู้บริโภคไทย
  10 สถานการณ์สำคัญในรอบปี 2548
  10 สถานการณ์เด่น ปี 2547 เปลี่ยนแปลงอย่างไรในปี 2548
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  อยู่อย่างไรกับไข้หวัดนก? ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอด
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง