HISO
pictureรายงานสุขภาพคนไทย 2564
“COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก”

10 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพพื้นที่”
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

รายงานสุขภาพคนไทย 2564 นำเสนอส่วนแรกด้วย 10 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพพื้นที่” โดยมีหัวข้อสำคัญ 10 เรื่อง ได้แก่ 1) พฤติกรรมทางกาย 2) สุขภาพกาย 3) สุขภาพจิต 4) สุขภาพสังคม 5) อนามัยแม่และเด็ก 6) ประชากรกลุ่มเปราะบาง 7) สิ่งแวดล้อม 8) ทรัพยากรธรรมชาติ 9) ทรัพยากรสุขภาพ และ 10) เขตสุขภาพพิเศษ

ในส่วน 10 สถานการณ์เด่นปีนี้ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ม็อบการเมือง คนรุ่นใหม่: จากแฟลชม็อบสู่คณะราษฎร 2563 2) ปัญหาหมอกควันและ ไฟป่าในภาคเหนือ: แนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน 3) มองกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญาผ่านคดี “บอส” 4) ปัญหาความยากจนในไทย ดีขึ้น หรือแย่ลง? 5) “ดื่มแล้วขับ” อาชญากรรมบนท้องถนน 6) ความรุนแรงต่อ เด็กนักเรียน ปัญหาและแนวทางแก้ไข 7) มะเร็งตับ มัจจุราชคร่าชีวิตคนไทย 8) แลนด์บริดจ์อ่าวไทย-อันดามัน อภิมหาโครงการ 2 ทศวรรษ 9) ปัญหาเด็กหายในบริบทสังคมไทย 10) คนกับช้าง: พลวัตการอยู่ร่วมกัน สำหรับ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทยปีน้ี ได้แก่ 1) นานาชาติยกย่องไทย รับมือ โควิด-19 2) นโยบาย “บัตรทองรักษาทุกท่ี” ภาคสองของ “30 บาท รักษาทุกโรค” 3) นวดไทยขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม 4) สสส.คว้ารางวัลองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก “Nelson Mandela”

เรื่องพิเศษประจำฉบับ ปีน้ีนำเสนอประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญ เรื่อง “COVID-19:มหันตภัยร้ายเขย่าโลก”โดยฉายภาพสถานการณ์ ของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดไปท่ัวโลกต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ประเด็นที่ผู้อ่านจะได้เรียนรู้นั้น เร่ิมตั้งแต่จุดเร่ิมสถานการณ์ การระบาดของโรคการควบคุม และป้องกันการต่อสู้ และชัยชนะของประเทศจีน สถานการณ์การระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี อิหร่าน และอังกฤษ รวมท้ังกรณีของประเทศไทยและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และประเด็นเรื่อง การพัฒนาวัคซีนและยา ซึ่งเป็นอาวุธสาคัญท่ีจะสู้กับโรคร้ายอย่างโควิด-19 ท้ังน้ี คำว่า “โควิด-19” ในรายงานสุขภาพคนไทยฉบับน้ี ใช้รูปแบบการเขียน “คำทับศัพท์” จากคำว่า COVID-19 ในภาษาอังกฤษจึงมีการใช้เครื่องหมาย ยัติภังค์ ( - ) คั่นกลางระหว่างคำว่า “โควิด” และ “19” เพื่อสื่อความหมาย ถึงการอุบัติของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019

จัดทำเนื้อหาและจัดพิมพ์โดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2564

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2564
10 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพพื้นที่”
  พฤติกรรมสุขภาพ
  สุขภาพกาย
  สุขภาพจิต
  สุขภาพสังคม
  อนามัยแม่และเด็ก
  ประชากรกลุ่มเปราะบาง
  สิ่งแวดล้อม
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  ทรัพยากรสุขภาพ
  เขตสุขภาพพิเศษ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  ม็อบการเมืองคนรุ่นใหม่: จากแฟลชม็อบ สู่คณะราษฎร 2563
  ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ: แนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน
  มองกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านคดี “บอส”
  ปัญหาความยากจนในไทย ดีขึ้นหรือแย่ลง?
  “ดื่มแล้วขับ” อาชญากรรมบนท้องถนน
  ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน ปัญหาและแนวทางแก้ไข
  มะเร็งตับ...มัจจุราชคร่าชีวิตคนไทย
  แลนด์บริดจ์อ่าวไทย-อันดามัน...อภิมหาโครงการ 2 ทศวรรษ
  ปัญหาเด็กหายในบริบทสังคมไทย
  คนกับช้าง: พลวัตการอยู่ร่วมกัน
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1) นานาชาติยกย่องไทยรับมือโควิด-19 (2) นโยบาย “บัตรทองรักษาทุกที่” ภาคสองของ “30 บาทรักษาทุกโรค” (3) นวดไทยขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม (4) สสส.คว้ารางวัลองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก “Nelson Mandela”
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , เกณฑ์การจัดทำรายงาน “สุขภาพคนไทย 2564” , รายช่ือคณะกรรมการช้ีทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ , รายชื่อคณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย