HISO
pictureรายงานสุขภาพคนไทย 2563
“สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำเร็จ”

12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

รายงานสุขภาพคนไทยฉบับปี 2563 นี้ นับเป็นฉบับที่ 17 หากเปรียบตามช่วงชีวิตของคนก็ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ที่กำลังเติบโตต่อไปเพื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว รายงานฉบับนี้ ทำหน้าที่ บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละปี นำเสนอข้อมูลตัวชี้วัด ที่เป็นประโยชน์ และหยิบยกประเด็นสุขภาพและสังคมที่เป็น เรื่องเด่นมานำเสนอในแต่ละฉบับ หากมองย้อนกลับไปจะเห็นว่า บางสถานการณ์ที่เคยเป็นปัญหา อาจกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไป ในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่บางสถานการณ์ก็ยังคงเป็นปัญหา ที่ยังแก้ไม่ตก หรืออาจจะกำลังย้อนกลับมาเป็นปัญหาใหม

ในฉบับนี้ ส่วนตัวชี้วัด นำเสนอ 12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพ วัยรุ่นและเยาวชนไทย” โดยแบ่งหมวดตัวชี้วัดออกเป็นหมวดที่ 1-3 สถานะสุขภาพ ทางกาย จิต และสังคม หมวดที่ 4-8 ปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านพฤติกรรม เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การมีกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทาง สุขภาพอื่น ๆ และพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม หมวดที่ 9-11 ปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ ครอบครัว การศึกษาและการทำงาน และหมวดที่ 12 นโยบาย ของไทยที่มีต่อวัยรุ่นและเยาวชน โดยวัยรุ่นและเยาวชนในที่นี้ ครอบคลุมประชากรในช่วงอายุ 10-24 ปี

สำหรับเรื่องพิเศษประจำฉบับ รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ได้สะท้อนภาพการศึกษาของไทยที่มีการปฏิรูปมาหลาย ทศวรรษ โดยแต่ละครั้งมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวที่เป็นบทเรียน แม้ที่ผ่านมาไทยจะลงทุนกับการศึกษาเป็นจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกับข้าม ศักยภาพในการแข่งขันของเด็กไทยยังด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ เนื้อหาภายใน มีการยกตัวอย่าง ข้อมูลคะแนน PISA ของเด็กไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้ไล่เรียงปัญหาของการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

จัดทำเนื้อหาและจัดพิมพ์โดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมจัดพิมพ์โดย    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สารบัญรายงานสุขภาพคนไทย 2563

ส่วนนำหนังสือ
  ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2563
12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”
  สุขภาพกาย
  สุขภาพจิต
  สุขภาพสังคม
  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
  กิจกรรมทางกาย
  พฤติกรรมทางเพศ
  พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ
  พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม
  สื่อสังคมออนไลน์
  ครอบครัวกับวัยรุ่นและเยาวชน
  การศึกษาและการทำงาน
  นโยบายของไทยต่อวัยรุ่นและเยาวชน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  ฝุ่น PM 2.5 มหันตภัยสุขภาพของไทย
  แบนสามสารเคมีการเกษตร: การต่อสู้ที่ยืดเยื้อ
  วิกฤตขยะพลาสติกในทะเล ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก
  ภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวชน: จะช่วยอย่างไร?
  จับตานโยบายกัญชาเสรี ขายฝันหรือทำจริง?
  การควบคุมโรงพยาบาลเอกชน: นโยบายสุขภาพปะทะทุนนิยมการแพทย์
  บุหรี่ไฟฟ้า: มหันตภัยยุค 4.0 ที่คุกคามสุขภาวะคนไทย
  รับมือสังคมสูงวัย: ไทยตั้งศูนย์อาเซียน เพื่อสังคมสูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ACAI)
  กระแสนิยมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สู่ยุคเฟื่องฟูของธุรกิจกีฬา
  อีสปอร์ต: กีฬาหรือเกมกลธุรกิจข้ามชาติ?
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
  (1) หมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กับรางวัลอันทรงเกียรติจาก WHO (2) ระบบสุขภาพไทยติดอันดับนำ ของเอเชียและของโลก (3) UNESCO ยกย่องหลวงปู่มั่นและสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ (4) “1 วัด 1 โรงพยาบาล” ขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
  สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำเร็จ
ภาคผนวก
  บรรณานุกรม , เกณฑ์การจัดทำรายงาน “สุขภาพคนไทย 2563” , รายช่ือคณะกรรมการช้ีทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ , รายชื่อคณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย