HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

         
      

การศึกษาทบทวนสถานการณ์ฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ

 
จัดทำโดย    สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

โปรแกรมพัฒนาระบบบันทึกพิกัดสถานพยาบาล

 
จัดทำโดย    นพ. ฐิติศักดิ์ บุญไทย และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
       


      การจัดทำพิกัดโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

 
จัดทำโดย    กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ
โดยระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพของประเทศไทย

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

ดัชนีชี้วัดเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในของ 3 กองทุน

 
จัดทำโดย    นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
สนับสนุนโดย    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


 
       


      กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี
เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด
และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด

 
จัดทำโดย    ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนับสนุนโดย    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 กลับสู่ด้านบน
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล