แบบสอบถามความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ
(แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)

        วัตถุประสงค์

        1. เพื่อรวบรวมความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพและปัจจัยที่กำหนดสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ ผลักดันนโยบาย
            บริหารจัดการระบบสุขภาพ และขับเคลื่อนสังคม เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี

        2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ในการจัดทำข้อมูลสถิติ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก
            แหล่งข้อมูลต่าง ๆ จัดทำเป็นข้อมูลที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการใช้ข้อมูลของภาคี โดยจำแนกตามประเด็น
            สุขภาพ ประเภทข้อมูล และลักษณะของการใช้

        3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ข้อมูลในระบบที่มีอยู่ ยังไม่สามารถตอบ
            สนองต่อความต้องการข้อมูลของภาคีได้อย่างครบถ้วน