การจัดการความรู้

 

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 


 


ขออภัย ขณะนี้ระบบกำลังอยู่ในกระบวนการปรับปรุง


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ | กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | ศูนย์คุณธรรม
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  | สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  | สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ  | ภาระโรค
ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ  | ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา | สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ |  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการการควบคุมยาสูบ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | เครือข่ายมะเร็งไทย | กรมการปกครอง | แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | เครือข่ายวิจัยคลินิคสหสถาบัน | สมาคมเวชสารสนเทศไทย