HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

         
      

การทบบวนระบบการจดทะเบียนตายของต่างประเทศ

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
   มหาวิทยาลัย มหิดล
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การศึกษาความสมบูรณ์ของการตาย
จากทะเบียนตายเทียบกับข้อมูลจริงระดับจังหวัด

 
จัดทำโดย   ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การศึกษาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายในโรงพยาบาล

 
จัดทำโดย   พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      สถานการณ์การตาย
ของมารดาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2538-2539


จัดทำโดย    นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ของประเทศไทย

 
จัดทำโดย   นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
   ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สนับสนุนโดย   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      ความแตกต่างของการตาย
ระหว่างระดับเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่

 
จัดทำโดย   นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
   ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการตายตามช่วงเวลา

 
จัดทำโดย   ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การพัฒนาระบบข้อมูลการตายนอกสถานพยาบาล

 
จัดทำโดย    สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรค
และปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 – มีนาคม พ.ศ. 2549

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรค
และปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย
ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2549

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      ระเบียบวิธีการศึกษาการสูญเสียปีสุขภาวะจากการ
มีชีวิตอยู่จากการเจ็บป่วยหรือพิการ
(Years Lived with Disability: YLDs)

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      รายงานสถานการณ์และความสูญเสียปีสุขภาวะ
จากความรุนแรงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 (กันยายน 2550)

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การศึกษาค่าความสูญเสียปีสุขภาวะเนื่องจาก
ความบกพร่องทางสุขภาพ (YLD) จากโรคมะเร็ง (Cancers)

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การศึกษาความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY)
จากความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital anomalies)

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การศึกษาค่าความสูญเสียปีสุขภาวะเนื่องจากความบกพร่องทางสุขภาพ
จากโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากรไทย พ.ศ. 2547

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การศึกษาค่าความสูญเสียปีสุขภาวะเนื่องจากความบกพร่องทางสุขภาพ
จากความผิดปกติทางจิตของประชากรไทย

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2547

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      รายงานผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บ
ของประชากรไทย พ.ศ. 2547

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 กลับสู่ด้านบน
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล