เกี่ยวกับแผนงาน

 
 

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 


 
  PDF File
  IMAGE File
  Download ZipFile           แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เป็นแผนงานภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.)โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และความร่วม
มือจากองค์กรภาคีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานผู้ใช้และผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


           ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (Health Information) และองค์ความรู้หรือข่าวกรองทางสุขภาพที่
เกิดขึ้นจากข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  (Health Inteligence)  มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงาน
ทางสุขภาพ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางสุขภาพ การจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ
การปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ การเคลื่อนไหวทางสุขภาพและการตระหนักรู้ทางสุขภาพของ
ประชาชน

แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพมีพันธกิจในการสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ต่อเนื่องโดยเน้นการนำข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
มาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระดับต่างๆ  และการสร้าง
กระบวนการเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  เพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าว
สารสุขภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เปรียบเสมือนเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้เพื่อ
การใช้และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ ประสานภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน


โครงสร้างของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

         จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
 
         1.การพัฒนาดัชนชี้วัดและแผนที่ข้อมูลสุขภาพระดับชาติ (National Health Indicators
         and Mapping)
         2.การพัฒนาระบบข้อมูลและความรู้สุขภาพเฉพาะประเด็น  (Issue-specific Health
         Information and Intelligence)
         3.การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ (Area-based Health Information System)
         4.การพัฒนามาตรฐานด้านข้อมูลสุขภาพ (Health Information Standards)
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
รู้จักแผนงาน | แผนระยะ 2 | กรรมการกำกับทิศทาง | ตารางกิจกรรม | ผลงานของแผนงาน | ข้อมูลสถิติ
รายงานสุขภาพ | E-Learning | Webbord | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อแผนงาน