สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 


 
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร 0-2590-1000    กระทรวงสาธารณสุข
   Ministry of Public Health
   http://www.moph.go.th
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) 
ตึกกรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
โทร. 0-2951-1286 ถึง 94    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
   Health Systems Research Institute
   http://www.hsri.or.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
979/116-120 ชั้น 34 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2298-0500 โทรสาร 0-2298-0499    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
   Thai Health Promotion Foundation
   http://www.thaihealth.or.th
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 27-28 เลขที่ 200 หมู่ 4
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร 0-2831-4000 โทรสาร 0-2831-4004    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
   National Health Security Office
   http://www.nhso.go.th
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 2 อาคารด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ (ถ.สาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
   National Health System Reform Office
   http://www.hsro.or.th
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร 0-2281-0333 ต่อ 1411-1412 โทรสาร 0 2281-6438    สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
   National Statistical Office
   http://www.nso.go.th
องค์การอนามัยโลก    องค์การอนามัยโลก
   World Health Organization
   http://www.who.int/en/
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122    มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
   National Health Foundation
   http://www.thainhf.org
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)
ชั้น 2 อาคารกรมการแพทย์ 6 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-0102-3 โทรสาร 02-9510238    สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
   The Institute of Hospital Quality Improvement & Accreditation (HA-Thailand)
   http://www.ha.or.th
สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP)
อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 ซ. สาธารณสุข 6 อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000 โทร 0-2590-2366, 0-2590-2385    สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
   International Health Policy Program, Thailand (IHPP)
   http://www.ihpp.thaigov.net
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส.)    สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
   Central office for Healthcare Information (CHI)
   http://www.chi.or.th
ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ(CHEM)
ห้อง MD205 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5526-1200-5
ต่อ 4594, 4595 โทรสาร 0-5526-1200-5 ต่อ 4595 หรือ 0-5526-1198    ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
   Center for Health Equity Monitoring (CHEM)
   http://www.med.nu.ac.th/chem/
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทร. 0-2354-4600, 0-2354-4170 โทรสาร 02-3544600    ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
   Center for Alcohol Studies
   http://www.cas.or.th
แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพและ
 ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HPP-HIA)
 126 สถาบันบำราศนราดูร (ตึก 10 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง 405
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 โทร. 0-2951-0616, 0-2951-0683 และ 0-2951-0594
 โทรสาร 0-2951-1482    แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
   Research and Development Program on Health Public Policy & Health Impact Assessment
   http://www.hpp-hia.or.th
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.)
ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ด้านทิศเหนือของสวนสุขภาพ)
ถ.สาธารณสุข 6 ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 0-2590-1352, 0-2590-2364, 0-2590-2365
โทรสาร 02-5901498    สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
   Society and Health Institute (SHI)
   http://www.shi.or.th
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการการควบคุมยาสูบ(ศจย.)
วิทยาเขตราชวิถี ม.มหิดล 42/1 ถ.ราชวิถี เขตราชวิถี
กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0-2354-5346 , 0-2354-8543 ต่อ 3704
โทรสาร : 0-2354-5347    ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
   Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC)
   http://www.trc.or.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0201 โทรสาร 0-2441-9333    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
   Institute for Population and Social Research Mahidol University
   http://www.pr.mahidol.ac.th
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคารเลขที่ 268/1
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม 10400
โทร 0-2354-7025 โทรสาร 0-2354-7028-35    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
   National Cancer Institute of Thailand
   http://www.nci.go.th
   เครือข่ายมะเร็งไทย
   Cancer information for Thai people
   http://www.thaicin.net
กรมการปกครอง
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150    กรมการปกครอง
   Department of Provincial Administration
   http://www.dopa.go.th
แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน(รสส.)
126 ชั้น 4 อาคาร 10 ชั้น สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร 0-2951-1252, 0-2951-1125 โทรสาร 02-9511125   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.)
   Popular Health Communication System Research and Development (HCS)
   http://www.hcsthailand.com
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย(สสพ.)
ชั้น 2 ตึกพัฒนาวิชาการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.0-2951-0830,0-2951-0735    แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.)
   http://www.pikarn.com
   The Program of Health Promotion for People with Disabilities in Thai Society
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   Bureau of Policy and Strategy
   http://203.157.19.191/
เครือข่ายวิจัยคลินิคสหสถาบัน
เลขที่ 126/146 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
บำราศนราดูร จ.นนทบุรี 11000    เครือข่ายวิจัยคลินิคสหสถาบัน
   Clinical Research Collaboration Network (CRCN)
   http://www.crcn.in.th
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)
   Office of the National Economic and Social Development Board
   http://www.nesdb.go.th
สมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI)
ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลกอาคาร 3 ชั้น 3
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    สมาคมเวชสารสนเทศไทย
   Thai Medical Informatics Association (TMI)
   http://www.tmi.or.th
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา(ศสวย.)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส
เลขที่ 121 ถนนอนัตนาค เขตป้อมปราบฯ กทม.10100
โทร 0-2621-8992  โทรสาร 02-6218993    ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
   Pharmaceutical System Research&Intelligence Center (RSyRIC)
   http://www.psyric.info
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2644-9900 โทรสาร 02-6444901-2    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
   Center for the promotion of national strength on moral ethics and values
   http://www.moralcenter.or.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(สพช.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ชั้น 7 อาคาร 3
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-1865
โทรสาร 02-5901850    สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
   Institute of Community base Health Care Research and Development
   http://www.thaiichr.org
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
208 ซ.10 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ เขตจตุจักร กทม.10900
โทร 0-2954-2346-7 โทรสาร 02-9542348    มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
   Family Network Foundation
   http://www.familynetwork.or.th
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.)
สถาบันบำราศนราดูร ชั้น 5 ถนน ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
   Health Insurance System Research Office
   http://www.hisro.or.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 1040 โทรศัพท์ : 0-2278-8200 (100 คู่สาย)
โทรสาร : 0-2298-0476
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   The Thailand Research Fund
   http://www.trf.or.th
โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง(Burden of diseases)    โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง (Burden of diseases)
   Burden of Diseases and Injuries in Thailand
   http://www.ihpp.thaigov.net/bod/index.html
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย(ศวอท.)   ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (ศวอท.)
   Thailand Accident Research Center Office
   http://www.tarc.ait.ac.th/Thai_Ver/index.php
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ   ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
   Thai health standard coding center Office
   http://www.thcc.or.th/index.html
โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะสังคม   โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะสังคม
   Media Monitor
   http://www.mediamonitor.in.th/
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 
ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-7445-1168    สถาบันจัดการวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่(สวรส.ภาคใต้)
   Southern-Health Systems Research Institute
   http://medinfo.psu.ac.th/hsri/
สถาบันจัดการวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่(สวรส.ภาคเหนือ)    สถาบันจัดการวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่ (สวรส.ภาคเหนือ)
   Northern-Health Systems Research Institute
   http://202.28.24.118/rac/Helppath/workplan.htm
สถาบันจัดการวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่(สวรส.ภาคอีสาน)    สถาบันจัดการวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่ (สวรส.ภาคอีสาน)
   North-Eestern-Health Systems Research Institute
โครงการวิจัยสุขภาพ   โครงการวิจัยสุขภาพ
   Thai Health-Risk Transition : A Nation Cohort Study
   http://www.stoucohort.com/
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพประชากร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพประชากร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
สำนักงานการสำรวจสภาวะสุขภาพคนไทย (สสท.)
   สำนักงานการสำรวจสภาวะสุขภาพคนไทย (สสท.)
 
สำนักงานการสำรวจสภาวะสุขภาพคนไทย (สสท.)
   สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
 
แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผน ICT)
   http://www.thaicyberangel.net/
โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค(spice)   โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค (spice)
   Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness
   http://www.moph.go.th/ops/spice/
Health Information Network (HIN)
   Health Information Network (HIN)
 
Thailand MOPH – US CDC Collaboration (TUC)   ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
   Thailand MOPH – US CDC Collaboration (TUC)
   http://www.tuc.or.th/
Health Metrics Network (HMN)    Health Metrics Network (HMN)
   http://www.who.int/healthmetrics/en
International Household Survey Network(IHSN)   International Household Survey Network (IHSN)
   http://www.surveynetwork.org
Routine Health Information Network (RHINO)   Routine Health Information Network (RHINO)
   http://www.rhinonet.org/
United Nations Development Programme:UNDP   United Nations Development Programme (UNDP)
   http://www.undp.or.th/
United Nations Population Fund (UNFPA)   United Nations Population Fund (UNFPA)
   http://cst.bangkok.unfpa.org/กลับสู่ด้านบน
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ | กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | ศูนย์คุณธรรม
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  | สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  | สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ  | ภาระโรค
ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ  | ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา | สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ |  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการการควบคุมยาสูบ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | เครือข่ายมะเร็งไทย | กรมการปกครอง | แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | เครือข่ายวิจัยคลินิคสหสถาบัน | สมาคมเวชสารสนเทศไทย