HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

         
      

ทบทวนกลไกจัดการมาตรฐานรหัส

 
จัดทำโดย    ผศ.นพ. วรรษา เปาอินทร์ และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      ทบทวนระบบรหัสทางสุขภาพ

 
จัดทำโดย    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การพัฒนารหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
(รหัสสถานพยาบาล)

 
จัดทำโดย    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การพัฒนารายการข้อมูลการวินิจฉัยโรค
ที่เหมาะสมกับระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล

 
จัดทำโดย    ผศ.นพ. วรรษา เปาอินทร์ และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

การทบทวนโครงสร้างข้อมูล
บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ

 
จัดทำโดย    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

การศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลสถิติสาธารณสุข

 
จัดทำโดย    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      การพัฒนาระบบ การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสถานีอนามัยระดับจังหวัดและส่วนกลาง

 
จัดทำโดย    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประมวล
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข

 
จัดทำโดย    ศ.ดร.นพ.วีรศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
   หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 กลับสู่ด้านบน
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล