HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

         
      

การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับพื้นที่

 
จัดทำโดย    รศ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพผู้สูงอายุระดับพื้นที่
จังหวัดลำพูน

 
จัดทำโดย    รศ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน์ และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

บริหารกระบวนการและเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
ระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคอีสาน
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


  
      


การศึกษาปัญหาและความต้องการ
ใช้ข้อมูลอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
จัดทำโดย    ดร. สุดารัตน์ ธีระวร
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การวิจัยระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก

 
จัดทำโดย     ดร. วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การบริหารกระบวนการและ
เครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้
( การทบทวนการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดสงขลา )

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การบริหารกระบวนการและ
เครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้
( การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ศึกษากรณี จุดเกิดเหตุในอำเภอหาดใหญ่ พ.ศ.2544 - 2548 )

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การบริหารกระบวนการและ
เครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้
( การศึกษาสถานการณ์ข้อมูลสุขภาพองค์กรภาครัฐในจังหวัดสงขลา )

 
จัดทำโดย    นายสุจิตร คงจันทร์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การบริหารกระบวนการและ
เครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้
( การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรภาคประชาชนเพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลสุขภาพ )

 
จัดทำโดย    นายภาณุมาศ นนทพันธ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา

 
จัดทำโดย    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล