HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

         
      

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธี
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถานพยาบาลภาครัฐ
โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis (DEA)

 
จัดทำโดย    สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   และสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

งบประมาณ ผลผลิต และผลลัพธ์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ก่อนและหลังการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
จัดทำโดย    นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
   ดร.ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
   อารีย์ สุทธิอาจ
สนับสนุนโดย    มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


 
กลับสู่ด้านบน
 


  

สถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550

 
จัดทำโดย    คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
   การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   - ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   กระทรวงสาธารณสุข


 
       


      สถานการณ์การแพทย์พื้นบ้าน,แผนไทย,ทางเลือก
( การศึกษา กำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย : ภาพรวม )

 
จัดทำโดย    รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประะธานธุรารักษ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   - ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   กระทรวงสาธารณสุข


 
       


      สถานการณ์การแพทย์พื้นบ้าน,แผนไทย,ทางเลือก
( การจัดการความรู้ วิจัย และพัฒนาการแพทย์แผนไทย )

 
จัดทำโดย    รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประะธานธุรารักษ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   - ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   กระทรวงสาธารณสุข


 
       


      สถานการณ์การแพทย์พื้นบ้าน,แผนไทย,ทางเลือก
( สถานการณ์การบริการ ด้านการแพทย์แผนไทย
ในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทย )

 
จัดทำโดย    นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   - ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   กระทรวงสาธารณสุข


 
       


      สถานการณ์การแพทย์พื้นบ้าน,แผนไทย,ทางเลือก
( สถานการณ์การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย )

 
จัดทำโดย    ปรียา  มิตรานนท์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   - ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   กระทรวงสาธารณสุข


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

ตัวชี้วัดระบบยาของประเทศไทย
ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ

 
จัดทำโดย    ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
    


      ทบทวนระบบข้อมูลยา

 
จัดทำโดย    ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
    


      การทดลองใช้และประเมินผลชี้วัดสำหรับงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล

 
จัดทำโดย    ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
    


      การศึกษา ความต้องการการบริหารกระบวนการ
และเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลด้านบริการเภสัชกรรม

 
จัดทำโดย    ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 กลับสู่ด้านบน
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล