HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


ติดต่อแผนงาน
สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ        
Health Information System Development Office        
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4 Plus Building เลขที่ 56/22-24        
ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000        
โทร. 0-2589-2490-2 โทรสาร. 02-5892493        
www.hiso.or.th
  คลิกดูแผนที่          

 

นายแพทย์ พินิจ ฟ้าอำนวยผล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

      โทรศัพท์ :    0-2589-2490-2
อีเมล :    pinij@hiso.or.th
Fax :    02-5892493
Website :    www.hiso.or.th

 


     นางสาว สนทยา ทิมเรือง
     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
      โทรศัพท์ :    0-2589-2490-2 ต่อ 109
อีเมล :    sontaya@hiso.or.th
   tayaa8@hotmail.com
Fax :    02-5892493
Website :    www.hiso.or.th

 


     นางสาว ศิริพร เค้าภูไทย
     นักวิชาการ
      โทรศัพท์ :    0-2589-2490-2 ต่อ 103
อีเมล :    siriporn@hiso.or.th
   ple_hiso_29@hotmail.com
Fax :    02-5892493
Website :    www.hiso.or.th

 


     นาย ไกรยง วิชกูล
     นักวิชาการ
      โทรศัพท์ :    0-2589-2490-2 ต่อ 104
อีเมล :    kraiyong@hiso.or.th
   sw_osk@yahoo.com
Fax :    02-5892493
Website :    www.hiso.or.th

 


     นาย สินธุ์ ราชสีห์
     นักวิชาการ
      โทรศัพท์ :    0-2589-2490-2 ต่อ 102
อีเมล :    sindh@hiso.or.th
   s.ratchasi@gmail.com
Fax :    02-5892493
Website :    www.hiso.or.th

 


     นางสาว ดาราพร คงมา
     เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
      โทรศัพท์ :    00-2589-2490-2 ต่อ 106
อีเมล :    daraporn@hiso.or.th
   nanada_myeye@hotmail.com
Fax :    02-5892493
Website :    www.hiso.or.th

 


     นาย การุณ ยุทธนาวา
     เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
      โทรศัพท์ :    0-2589-2490-2 ต่อ 108
อีเมล :    karoon@hiso.or.th
   karoon.k@hotmail.com
Fax :    0-2589-2493
Website :    www.hiso.or.th

  


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
เจ้าหน้าที่แผนงาน | สถานที่ตั้ง | แผนที่สำนักงาน
อัตราตายเดือน มค.- ตค. พ.ศ.2549 | อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548 | โรคเบาหวานในคนไทย | ความดันโลหิตสูงในคนไทย | การบริโภคผักผลไม้ของคนไทย
การเคลื่อนไหวร่างกายของคนไทย | พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย | การดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย | อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547 | ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน | การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน | สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย | ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย | การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ | บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ | มารดาในประเทศไทย | ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่