HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


เครือข่ายและกิจกรรม

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 


                แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ มีหลักการทำงานที่สำคัญ คือการทำงานร่วม
  กับเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ในลักษณะต่างๆ ดังนี้


 

  1) ทำหน้าที่เป็นกลไกหรือสนับสนุนกลไกเชื่อมโยง และประสานการทำงานของเครือข่ายข้อมูลข่าว
  สารสุขภาพในภาพรวม เฉพาะประเด็น หรือ ในระดับพื้นที่

  2) ทำงานร่วมกับเครือข่ายที่ดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยการสนับสนุนด้านวิชาการ หรือ
  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

  3) สนับสนุนเครือข่ายในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่มีอยู่ เป็นข้อมูลสถิติ
  องค์ความรู้ด้านสุขภาพ หรือรายงานสุขภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ

 เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ประกอบด้วย


 

1. เครือข่าย แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ ได้แก่ เครือข่ายการจัดการภาพรวมของแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เครือข่ายพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพระดับชาติ และเครือข่ายรายงานสุขภาพ

2. เครือข่าย ข้อมูลสถานะสุขภาพทั่วไป ได้แก่ เครือข่ายข้อมูลการตาย เครือข่ายข้อมูลความพิการ และเครือข่ายข้อมูลภาระโรค

3. เครือข่าย ข้อมูลสุขภาวะสังคม ได้แก่ เครือข่ายข้อมูลความสุขและสุขภาพปัญญา เครือข่ายข้อมูลครอบครัว เครือข่ายข้อมูลสุขภาวะชุมชน และเครือข่ายข้อมูลปัจจัยทางสังคมที่กระทบสุขภาพ

4. เครือข่าย ข้อมูลโรคและการบาดเจ็บ ได้แก่ เครือข่ายข้อมูลโรคติดต่อ เครือข่ายข้อมูลโรคมะเร็ง เครือข่ายข้อมูลโรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน เครือข่ายข้อมูลอุบัติเหตุ และเครือข่ายข้อมูลสุขภาพจิต

5. เครือข่าย ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคามได้แก่ เครือข่ายข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ เครือข่ายข้อมูลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และเครือข่ายข้อมูลอุบัติภัย

6. เครือข่าย ข้อมูลสุขภาพตามกลุ่มอายุ ได้แก่ เครือข่ายข้อมูลสุขภาพเด็ก เครือข่ายข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ และเครือข่ายข้อมูลสุขภาพวัยเจริญพันธุ์

7. เครือข่าย ข้อมูลทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ ได้แก่ เครือข่ายข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ เครือข่ายข้อมูลสถานพยาบาล เครือข่ายข้อมูลค่าใช้จ่ายสุขภาพ และเครือข่ายข้อมูลหลักประกันสุขภาพ

8. เครือข่าย ข้อมูลระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ เครือข่ายข้อมูลสมรรถนะระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายข้อมูลบริการปฐมภูมิ เครือข่ายข้อมูลบริการโรงพยาบาล เครือข่ายข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายข้อมูลการแพทย์แผนไทย และเครือข่ายข้อมูลระบบยา

9. เครือข่าย ข้อมูลระดับพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายข้อมูลภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร

10. เครือข่าย มาตรฐานและการจัดการข้อมูล ได้แก่ เครือข่ายมาตรฐานรหัสสุขภาพ เครือข่ายมาตรฐานข้อมูลบริการสุขภาพ เครือข่ายการสำรวจทางสุขภาพ และเครือข่ายการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ

11. เครือข่าย หน่วยงานนานาชาติ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก เครือข่าย Health Metrics Network (HMN) เครือข่าย Routine Health Information System Network (RHINO) เครือข่าย International Household Survey Network และหน่วยงานภายใต้ United Nation ได้แก่ UNDP UNFPA

12. เครือข่าย หน่วยงานระดับชาติ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ

13. เครือข่าย อื่นๆ ด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ได้แก่ เครือข่าย Health Information Network (HIN) โครงการ SPICE และ Thai Medical Informatics Association (TMI)

 กลับสู่ด้านบน
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม |
สุขภาพตามกลุ่มอายุ | ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล |
หน่วยงานและเครือข่ายนานาชาติ | หน่วยงานและเครือข่ายระดับชาติ | เครือข่ายอื่นๆ ด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ