สุขภาพคนไทย 2552
เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
   มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

 
ส่วนนำหนังสือ
      ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2552
10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข
      ระบบบริการสุขภาพ
      กำลังคนด้านสุขภาพ
      ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
      เทคโนโลยีทางการแพทย์
      ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
      การเข้าถึงและครอบคลุมของบริการ
      คุณภาพและความปลอดภัย
      สุขภาพและความเป็นธรรม
      การป้องกันความเสี่ยงทางสังคมและทางการเงิน
      ประสิทธิภาพบริการ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขสุขภาพ
      การเมืองแบ่งขั้ว คนไทยแบ่งข้าง...สัญญาณอันตรายของสังคมไทย
      ยาเสพติดกลับมาแบ่งบาน เพราะการเมืองอ่อนแอ
      วิกฤตอาหารแพง น้ำมันแพง คนจนอ่วมที่สุด
      วิกฤตรุมเร้า...คนไทยเสี่ยงซึม-ฆ่าตัวตาม
      สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์: การบังคับใช้สิทธิใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล)
      ภัยทางเพศในสถานศึกษาถึงเวลาต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ
      นมปลอมปนเมลามีน...จากความตื่นตัวทั่วโลก
      กรณี 54 ศพ จากประเทศพม่าถึงกรณีโรฮิงญา...เป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ ?
      ภัยเอดส์คุกคามวัยรุ่นไทยเพราะเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย
      ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
      1) โรงพยาบาลยโสธรคว้ารางวัลพัฒนาระบบการบริการให้กับประชาชนในระดับโลก
         2) การร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพ
             ฉบับแรก
         3) "พยาบาลชุมชน" ก้าวใหม่ของการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
         4) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 คนไทยกว่า 99% เข้าถึงและรักษาโรคได้ครอบคลุมในระบบ
             หลักประกันสุขภาพ
เรื่องพิเศษ
      เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง
ภาคผนวก
      บรรณานุกรม
      เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
      คณะกรรมการชี้ทิศทาง , ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้เชี่ยวชาญตัวชี้วัด , ที่ปรึกษาด้านข้อมูล , ทีมวิชาการสุขภาพไทย
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน ครั้งกลับสู่ด้านบน