การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

                          ส่วนนำ
                          บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
                          บทที่ 1 บทนำ
                          บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย
                          บทที่ 3 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
                          บทที่ 4 ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมความเสี่ยง
                          บทที่ 5 อนามัยเจริญพันธุ์
                          บทที่ 6 สภาวะสุขภาพของประชากรสูงอายุไทย
                          บทที่ 7 สรุป และอภิปรายผล
                          ภาคผนวกบทที่ 3
                          ภาคผนวกบทที่ 4
                          ภาคผนวกบทที่ 5
                          ภาคผนวกบทที่ 6
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน ครั้งกลับสู่ด้านบน