HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

  
       
      

สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย

 
จัดทำโดย    สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
   สำนักสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

การทบทวนและจัดทำแผนที่ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในประเทศไทย

 
จัดทำโดย    นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี และคณะ
   สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

ดัชนีชี้วัดโรคมะเร็ง ระดับนานาชาติและระดับชาติ
และพัฒนาดัชนีชี้วัดโรคมะเร็ง

 
จัดทำโดย    รศ.นพ. หัชชา ศรีปลั่ง และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      การทบทวนระบบข้อมูลโรคมะเร็งระดับนานาชาติ

 
จัดทำโดย   ผศ.น.พ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
   รศ.ดร.สุพรรณี ศรีอำพร
   รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
   นพ.ดร.สุธีร์ รัตนมงคลกุล
   กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง
สนับสนุนโดย   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

ดัชนีชี้วัดโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน
ระดับนานาชาติ และระดับชาติ

จัดทำโดย    นพ. ดร. กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
       


      การศึกษาพัฒนาดัชนีความเสี่ยงต่อเบาหวาน
( Diabetes risk score)

 
จัดทำโดย    รศ.นพ. วิชัย เอกพลากร
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


 
       


      การศึกษาสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจจากทะเบียนโรค

 
จัดทำโดย    สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย    สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   เครือข่ายวิจัยคลินิคสหสถาบัน (CRCN)
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


 
กลับสู่ด้านบน
 


       
      

ดัชนีชี้วัดอุบัติเหตุจราจรระดับนานาชาติและระดับชาติ

 
จัดทำโดย    รศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์
สนับสนุนโดย   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      การทบทวนระบบข้อมูล
อุบัติเหตุจราจรระดับนานาชาติและระดับชาติ

 
จัดทำโดย    ผศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
   นายธีร์ลัญฉน์ พฤทธิ์วาณิชย์
   นางสาวดารารัตน์ สว่างกุล
   นายจุติเทพ อำนาจพรประสิทธิ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      การบริหารกระบวนการ
และเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุ

 
จัดทำโดย   ผศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
   ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

 
จัดทำโดย   ยอดพล ธนาบริบูรณ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนและ
ความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน

 
จัดทำโดย    ยอดพล ธนาบริบูรณ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      การวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
ของระบบสารสนเทศด้านอุบัติเหตุจราจร

 
จัดทำโดย    ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
   ยอดพล ธนาบริบูรณ์
   กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      การบริหารกระบวนการและ
เครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้
( การทบทวนการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดสงขลา )

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      การบริหารกระบวนการและ
เครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้
( การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ศึกษากรณี จุดเกิดเหตุในอำเภอหาดใหญ่ พ.ศ.2544 - 2548 )

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       


      การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา

 
จัดทำโดย    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
กลับสู่ด้านบน
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล