ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ระบบบริการสุขภาพ       

      


สถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550

 
จัดทำโดย    คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
   การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   - ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   กระทรวงสาธารณสุข


 

      ส่วนนำ
      ส่วนที่ 1 รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
                      - สถานการณ์กำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ภาพรวม
                      - สถานการณ์การจัดการความรู้ วิจัย และพัฒนาการแพทย์แผนไทย
                      - สถานการณ์การจัดการความรู้ วิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ
                      - สถานการณ์การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศ
                      - สถานการณ์สำรวจอนามัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย
      ส่วนที่ 2 บทบาทการศึกษาสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
                      - การศึกษาข้อมูลการกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย : ภาพรวม (ยงศักดิ์ ตันติปิฎก)
                      - สถานการณ์การจัดการความรู้ วิจัย และการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
                        (สมภพ ประธานธุรารักษ์)
                      - สถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ (เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์
                        และรุจินาถ อรรษสิษฐ)
                      - สถานการณ์สำรวจอนามัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย (ปรียา มิตรานนท์)
                      - สถานการณ์การจดสิทธิบัตรและกระบวนการค้นคว้าต่อยอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย์
                        (พร้อมจิต ศรลัมพ์)
                      - การวิเคราะห์ระบบข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาไทยและสมุนไพร (อาทร ริ้วไพบูลย์)

      ภาคผนวก
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 71906 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล