ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ       

      


ดัชนีชี้วัดเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในของ 3 กองทุน

 
จัดทำโดย    นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
สนับสนุนโดย    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


 
                           ส่วนนำ
                           บทที่ 1 บทนำ
                           บทที่ 2 ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน 3 กองทุน
                           บทที่ 3 ดัชนีชี้วัดบริการสุขภาพจากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน
                           บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
                           บทที่ 5 อภิปรายผลการศึกษา
                           บทที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยใน
                           บรรณานุกรม
                           ภาคผนวก
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 13429 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล