ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ           
      

สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 19

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ธันวาคม 2549 อัตราตายเดือนมค.-ตค. พ.ศ.2549
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 พฤศจิกายน 2549 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ตุลาคม 2549 โรคเบาหวานในคนไทย
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 กันยายน 2549 ความดันโลหิตสูงในคนไทย
                ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 สิงหาคม 25499 การบริโภคผักผลไม้ของคนไทย
                ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม 2549 การเคลื่อนไหวร่างกายของคนไทย
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 มิถุนายน 2549 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 พฤษภาคม 2549 การดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เมษายน 2549 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 มีนาคม 2549 ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
                ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มกราคม 2549 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
                ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ธันวาคม 2548 สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย
                ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2548 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
                ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2548 โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย
                ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กันยายน 2548 การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
                ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
                ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มารดาในประเทศไทย
                ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ความแตกต่างของการตาย ระหว่างพื้นที่
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 56358 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล