ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ           
      

การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

 
จัดทำโดย    พิมลพรรณ อิศรภักดี
   อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
   รศรินทร์ เกรย์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 
ร่างรายการตัวชี้วัดสุขภาพ
องค์ประกอบชุดชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
         ส่วนนำ
         สถานสุขภาพ
         ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ
         ระบบบริการสุขภาพ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ครั้งที่ 5
         ส่วนนำ
         รายงานความก้าวหน้า
         เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อที่ปรึกษาโครงการฯ
         เอกสารหมายเลข 2 การจัดประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ
         เอกสารหมายเลข 3 การจัดประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทาง
         เอกสารหมายเลข 4 การจัดประชุมคัดเลือกตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
         เอกสารหมายเลข 5 (ร่าง) รายการตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
รายการชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ  ( มิถุนายน 2550 )
         บทนำ
         สถานสุขภาพ
         ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ
                - พฤติกรรมสุขภาพ
                - คุณภาพสิ่งแวดล้อม
                - ความมั่นคงของชีวิต
                - ครอบครัว
                - ศักยภาพชุมชน
                - ความมั่นคงของสังคม
         ระบบบริการสุขภาพ
         อ้างอิง
         ภาคผนวก
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 53141 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล