ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ       

      

สุขภาพคนไทย 2551

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
   มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

 
ส่วนนำหนังสือ
      ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2551
13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย
      การเจริญเติบโตในครรภ์และการคลอด
      โรคของเด็กปฐมวัย
      อิ่มด้วยนม
      อาหารเสริม
      ทุพโภชนการ
      สุขภาพฟัน
      ความฉลาดทางอารมณ์
      การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่างๆ
      เด็กกำพร้า / เด็กติดเชื้อเอชไอวี /เด็กพิการ
      ผู้เลี้ยงดู
      ลักษณะการเลี้ยงดูที่มีต่อพัฒนาการเด็ก
      การเลี้ยงดูโดยศูนย์เด็กเล็ก
      สถานการณ์สื่อในปัจจุบัน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขสุขภาพ
      การแก้กฎหมายข่มขืนและกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรง : อีกหนึ่งความคืบ
         หน้าของงานยุติธรรมความรุนแรงต่อผู้หญิง
      สี่ปีความรุนแรงของไฟใต้....ความถี่ไม่ลด ความโหดร้ายขยายตัว
      ถึงเวลาต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาทำแท้งเถื่อนให้ได้ผล
      ไข้เลือดออกระบาดหนักจากภาวะโลกร้อน
      พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์...ปิดกั้นเสรีโลกออนไลน์ ?
      มาบตาพุด..ทุกข์ท้น มลพิษท่วม
      อีกเพียง 3 ปี ขยะล้นเมืองไทย
      "เรตติ้งทีวี" ภารกิจของผู้ใหญ่เพื่อผู้ชมตัวน้อย
      ทำอย่างไรสงครามปราบมะเร็งปากมดลูกจึงจะมาถูกทาง
      โอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืนสุขภาพ...ให้ประชาชน
ผลงานดี ๆ ของคนไทยเพื่อสุขภาพคนไทย ปี 2551
      1) นักวิจัยไทยรุ่นใหม่คว้ารางวัล"ยูเนสโก"จากการคิดค้นแนวทางรับมือพืช-
             สัตว์สูญพันธ์
         2) ผู้ป่วยไตไม่ถูกทิ้ง ได้สิทธฺล้างไตและเปลี่ยนไตและเปลี่ยนไตฟรี ในระบบหลัก
             ประกันสุขภาพ
         3) "ชุดทดสอบพาหะธาลัสซีเมีย" ความสำเร็จครั้งแรกของโลกโดยฝีมือคนไทย
         4) ชุดตรวจไข้หวัดนก "ไบโอเซ็นเซอร์" ของคนไทย ความสำเร็จครั้งแรกของโลก
เรื่องพิเศษ
      โลกร้อน ภัยคุกคามจากน้ำมือมนุษย์
ภาคผนวก
      บรรณานุกรม
      เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง , ทีมวิชาการสุขภาพคนไทย
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 203035 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล