ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ       

      

ThaiHealth 2008

 
Prepared by    Institute for Population and Social Research
   Mahidol University
Supported by    Thai Health Promotion Foundation
   (Health Information System Development Programme)

 
         Introduction
               Introduction in ThaiHealth 2008
         13 Health Indicators
         13 Preschool Children Indicators
               Growth in Womb and Delivery
               Diseases of Preschool Children
               Breast Milk and Bottle-Feeding
               Supplementary Foods
               Malnutrition
               Dental Health
               Emotional Intelligence
               Development of Intelligence in Different
               Orphans / HIV Infected Children / Disabled Children
               Caregiver
               Influence of Childcare on Child Development
               Car Provided by Childcare Centers
               Today's Media
         10 Health Issues
               New Law to Protect Victims of Violence: Another Step towards Stopping
               Violence against Women
               Four Years of Fire in the South….More Violence and Brutalities
               It's Time to Prevent and Effectively Deal with Unsafe Abortion
               Dengue Spreads due to Global Warming
               Computer Crime Act: A restriction of Freedom in the Cyber World?
               Mob Ta Put . . . Full of Misery, Infulxes of Pollution
               Thailand to be Flooded with Garbage within the Next 3 Years
               "TV ratings": Adults' Responsibility toward Young Viewers
               Ensuring That the War against Cervical Cancer Goes in the Right Direction
               Health Center Transfer to Local Administrative Organizations: Returning
               Health to People
         4 For Notable Thai Contribution to the Health of Thais
         Special Topic
               Global Warming : A Real Threat from Humans
         Appendixes
               Appendixes
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 137064 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล