ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ       

      

สุขภาพคนไทย 2550

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
   มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

 
ส่วนนำหนังสือ
      ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2550
14 ตัวชี้วัดสุขภาพ
      ภาวะสมองเสื่อม มหันตภัยใกล้ตัว
      สุขภาพแรงงาน
      ทุกข์ทางใจ
      ความสุข
      ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
      อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
      ของเสียอันตราย
      ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
      การคุ้มครองผู้บริโภค
      รายได้ เงินออม หนี้สิน
      เศรษฐกิจพอเพียง
      เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง
      เด็กไทยยุคไซเบอร์
      ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา
10 สถานการณ์เด่นทางสุขสุขภาพ
      หวยบนดินจะอยู่หรือไป ทางสองแพร่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ
      จากแชทรูมสู่คลิปวิดีโอและแคมฟร็อก: วิถีชิวิตออนไลน์ที่ต้องรู้เท่าทัน
      "ประกาศข้อเท็จจริงทางการแพทย์": การปะทะกันระหว่างสิทธิของ
         แพทย์กับสิทธิผู้ป่วย
      เด็กไทยกับภัยทางเพศ: เรื่องใกล้ตัวที่ยังไร้กลไกคุ้มครอง
      วิกฤตน้ำท่วมซ้ำซาก ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
      ไฟใต้ยังคงระอุหนักหลังรัฐประหาร
      เด็กนักเรียนไทยกับภัยความรุนแรงในรั้วโรงเรียน
      พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ จากอุดมการณ์สู่การปฏิบัติจริง ต้องเกาะติดต่อ
         ไปอย่างไม่กระพริบตา
      งดโฆษณาเหล้า 100% ฝันให้ไกลแม้ยังไปไม่ถึง
      การบังคับใช้สิทธิผลิตยาที่สิทธิบัตร 3 ชนิด เพราะสิทธิที่คนไทยจะมีชีวิต
        อยู่ย่อมเหนือกว่าผลประโยชน์ทางการค้า
ผลงานดี ๆ ของคนไทยเพื่อสุขภาพคนไทย ปี 2550
      รถเข็นอัจฉริยะช่วยคนพิการและคนสูงอายุ , ความก้าวหน้าในการป้องกัน
         และควบคุมโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย , การพัฒนาวัคซีนป้องกัน
         โรคไข้เลือดออกใกล้สำเร็จ , นักศึกษาไทยชนะเลิศการแข่งขันสร้าง
         หุ่นยนต์กู้ภัย " อินดีเพนเดนท์ " ในเวทีระดับโลก
เรื่องพิเศษ
      หอมกลิ่นลำดวน เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย
ภาคผนวก
      ภาคผนวก รายงานสุขภาพคนไทย 2550
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 199878 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล