ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ       
      

Thailand Health Profile 2001 - 2004

 
Prepared by   Bureau of Policy and Strategy
   Ministry of Public Health
Supported by   Ministry of Public Health
   Thai Health Promotion Foundation
   (Health Information System Development Programme) 
            Introduction        Introduction of Thailand Health Profile 2001 - 2004
            Chapter 1        Chakri Dynasty and Thai Public Health
            Chapter 2        Thailand Country Profile
            Chapter 3        National Health Development Plan under the 9th
            Chapter 4        Situation and Trends of Trend of Health Determinants
             - Economic Situation and Trends
             - Education Situation and Trend
             - Sitution and Trends of Population, Family
             - Quality of Life of Thai Pepple
             - Political and Adminidtrative Situation and Trend
             - Situation and Trends of the Physical Environment
             - Situation and Trends of Infrastructure
             - Health Behaviours
            Chapter 5        Health Status and Health Problems of Thai People
             - Overall Physical Health Status Indicators
             - Mental Health Indicator
             - Epidemiological Transition
            Chapter 6        Health Service System in Thailand
             - Health Resources
             - Health System Management
             - Structure of Organization Implementing Health Programmes
             - Health Services
             - Health Care Financing
             - Problems of the Thai Health System
            Chapter 7        Administrative System of the Ministry of Public Health
            Chapter 8        Major Public Health Programmes and Activities Implemented in Thailand
            Chapter 9        Economic Dynamics and Health Implications
            Chapter 10        Health Systems and International Trade
            Chapter 11        Health Systems Reform and Decentralization
            Chapter 12        Civil Society and Health Development
            Chapter 13        International Health Development
            References        References of Thailand Health Profile 2001 - 2004
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 198335 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล