เวทีวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553
(ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง)


วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 

 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลก"

วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องดวงกมล โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา


 
 


"ประเทศไทยจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553"

วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมหมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

 
 


เวทีสร้างสุข
10 สถานการณ์เด่น สุขภาพคนไทย เรื่องร้อนๆที่คนไทยต้องรู้


วันที่ 29 มีนาคม 2552
ลานกิจกรรม ชั้น35 สสส. อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์

 
 


มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
Community Health and Primary Care Expo 2009
สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง


วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552
ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

 
 


สรุปบทเรียนการศึกษาการถ่ายโอนสถานีอนามัย(สอ.)
ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล


วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2551
ณ ห้องประชุม 801 อาคารตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
 


ร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา

วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม พ.ศ.2551
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

 
 


โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 20 จังหวัดและกทม.


วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2551
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 
 


ประชุมการปฏิบัติการ "ก้าวต่อไปการวิจัยระบบสุขภาพ"


วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2551
ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรม Rose Garden สวนสามพราน นครปฐม

 
 


ประชุมเจียระไน Trauma Care


วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2551
ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น วิภาดี กรุงเทพฯ

 
 


ประชุม เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ


วันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2551
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

  


เปิดตัว " รายงานสุขภาพคนไทย " ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 36

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2551
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

 
 


งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3


วันที่ 25-27 มกราคม 2551
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี

  


ประชุมนานาชาติ เรื่อง "ความสุขมวลรวมประชาชาติ ครั้งที่ 3"
"Gross National Happiness - World Views Make a Difference : Towards Global Transformation"


วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2550
จังหวัดหนองคายและกรุงเทพมหานคร
(at Main Auditorium , Chulalongkorn University)

 


 


ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2550
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี


 


มหกรรมวิถีพลังไท 2

วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2550
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร


 

สัมมนาวิชาการ
เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้"


วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข”

                    รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2550
                    รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2550
                    รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 


 

การเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550

วันที่ 7-11 กันยายน 2550
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์


 

สัมมนาวิชาการและพิธีประกาศเจตนารมณ์
“หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง” (Melting Ice- a Hot Topic)


วันที่ 5 มิถุนายน 2550
ณ อิมแพค เมืองทองธานี


 


เวทีนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมสื่อสารสุขภาพ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


 

ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2550
เรื่อง “ความสุขของคนไทยบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง”


วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร


 

ประชุมชี้แจง
เรื่องการจัดทำข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน


วันที่ 13 มีนาคม 2550
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร


 

ประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศ ครั้งที่ 2
“ตกผลึกอุดมการณ์บริการปฐมภูมิ สู่ปฏิบัติการ...งานสุขภาพชุมชน”


วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


 


สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 2

วันที่ 26-27 มกราคม 2550
ณ ห้องแพลนนารี่ ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

โครงการอบรมหลักสูตร
ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่ และระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางด้านสิ่งแวดล้อม


วันที่ 18-19 ธันวาคม 2549
ณ ตึกจำลองหะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล


 


ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2549
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

คัดเลือกตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
โครงการจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2549
ณ ห้อง Peridot โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี


 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 “ประชากรและสังคม 2549”
เรื่อง “ภาวการณ์ตาย...ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร”


วันที่ 30 มิถุนายน 2549
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 


สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2549


วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2549
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


 

การประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจรครั้งที่ 7
“ชุมชนถนนปลอดภัย มอเตอร์ไซด์ปลอดอุบัติเหตุ”


วันที่ 20 มิถุนายน 2549
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเมืองทองธานี กรุงเทพฯ 


การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5
เรื่อง “รวมพลังประชมคม ขจัดภัยบุหรี่”


วันที่ 5-6 มิถุนายน 2549
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล