หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

              

แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ
 
  แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  ดัชนีชี้วัดความสุขแห่งชาติ
  รายงานสุขภาพคนไทย
  รายงานการสาธารณสุขไทย

 
              

สถานะสุขภาพทั่วไป
 
  ข้อมูลการตาย
  ข้อมูลความพิการ
  ข้อมูลภาระโรค


 
              

สุขภาวะสังคม
 
  ข้อมูลความสุข
  ข้อมูลครอบครัวอบอุ่น
  ข้อมูลสุขภาวะชุมชน
  ข้อมูลปัจจัยทางสังคมที่กระทบสุขภาพ


 
              

โรคและการบาดเจ็บ
 
  ข้อมูลโรคเอดส์
  ข้อมูลไข้หวัดนก
  ข้อมูลโรคติดต่ออื่นๆ
  ข้อมูลโรคมะเร็ง
  ข้อมูลโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน
  ข้อมูลอุบัติเหตุ
  ข้อมูลสุขภาพจิต


 
              

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม
 
   ข้อมูลการสูบบุหรี่
  ข้อมูลการดื่มแอลกอฮอล์
  ข้อมูลการออกกำลังกาย
  ข้อมูลการบริโภค
  ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


 
              

สุขภาพตามกลุ่มอายุ
 
  ข้อมูลสุขภาพเด็ก
  ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
  ข้อมูลสุขภาพวัยเจริญพันธุ์


 
              

ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ
 
  ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ
  ข้อมูลสถานพยาบาล
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายสุขภาพ
  ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ


 
              

ระบบบริการสุขภาพ
 
  ข้อมูลสมรรถนะระบบบริการสุขภาพ
  ข้อมูลบริการปฐมภูมิ
  ข้อมูลบริการโรงพยาบาล
  ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ
  ข้อมูลการแพทย์แผนไทย
  ข้อมูลระบบยา


 
              

ข้อมูลระดับพื้นที่
 
  ข้อมูลสุขภาพภาคเหนือ
  ข้อมูลสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ข้อมูลสุขภาพภาคใต้
  ข้อมูลสุขภาคภาคกลาง
  ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพฯ


 
              

มาตรฐานและการจัดการข้อมูล
 
  มาตรฐานรหัสสุขภาพ
  มาตรฐานข้อมูลบริการสุขภาพ
  การสำรวจทางสุขภาพ
  การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ


 
              

ส่งข้อมูลสำหรับภาคีและประชาชน
 
  การสื่อสารจากระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพสู่ภาคี
    สร้างเสริมสุขภาพและสังคม


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล