หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

   
ความแตกต่างของ
การตายระหว่างพื้นที่

การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
  
ความแปรปรวนของการตายตามช่วงเวลา

ระบบบัญชี
รายจ่ายสุขภาพ
  
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

สถานการณ์
อุบัติเหตุทางถนน
  
ปัจจัยเสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุทางถนน

การพัฒนาดัชนี
ความเสี่ยงต่อเบาหวาน
  
สถานการณ์สุขภาพ
ในเด็กและเยาวชน

สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน
  
ปัจจัยที่มีผลต่อสุภาวะของเด็กและเยาวชน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ป่วยใน 3 กองทุน          รายงานการวิเคราะหสถานการณ์สุขภาพ

            ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ของประเทศไทย
            ความแตกต่างของการตายระหว่างระดับเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการตายตามช่วงเวลา
            ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ โดยระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพของประเทศไทย
            สถานการณ์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
            สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
            แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนน และความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน
            การศึกษาพัฒนาดัชนีความเสี่ยงต่อเบาหวาน ( Diabetes risk score)
            สถานการณ์ทางสุขภาพในเด็กและเยาวชน
            สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน
            ปัจจัยที่มีผลต่อสุภาวะของเด็กและเยาวชน
            ดัชนีชี้วัดเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในของ 3 กองทุน
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล