HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 

แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน

แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน เป็นเครื่องมือที่ใช้พยากรณ์โอกาสในการป่วยด้วยโรคเบาหวานในอนาคต โดยใช้ข้อมูลอายุ เพศ ประวัติเบาหวานในครอบครัว ประวัติความดันโลหิตสูง น้ำหนักส่วนสูง และเส้นรอบเอว ในการคำนวณ

                                                          อ่านทั้งหมด 

โปรแกรมบันทึกพิกัดสถานพยาบาล

โปรแกรมบันทึกพิกัดสถานพยาบาล เป็นโปรแกรมสำหรับการบันทึกพิกัดสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน บน web site โดยใช้โปรแกรม open source (Map server) เพื่อให้เกิดการบันทึก แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล สำหรับใช้ประโยชน์ในวงการสาธารณสุข

                                                          อ่านทั้งหมด 

เครื่องมือสารสนเทศอุบัติเหตุ

เครื่องมือสารสนเทศอุบัติเหตุ เป็นเครื่องมือต้นแบบ
(Prototype) เพื่อสนองตอบความต้องการด้านสารสนเทศอุบัติ
เหตุจราจรระดับจังหวัด ภายใต้ชื่อ Provincial Road Safety Management System (PRSS) ที่ประกอบด้วยเครื่องมือ Data mining และ GIS เป็นต้น

                                                          อ่านทั้งหมด 
เครื่องชี้วัดภาระโรค

เครื่องชี้วัดภาระโรค (Burden of disease) เป็นเครื่องมือวัดปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บของประชากร (Disability-Adjusted Life Years-DALYs)จัดเป็นการวัดสถานะ
สุขภาพของประชากรแบบองค์รวม ที่วัดภาวการณ์สูญเสียด้านสุขภาพ

                                                          อ่านทั้งหมด
   กลับสู่ด้านบน
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล