การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลก"
วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องดวงกมล โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.30 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลก" โดยมีภาคีต่างๆ มาช่วยกันการระดมสมองร่วมกันสร้างยุทธศาสตร์ และกำหนดเป้าหมาย เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

ในการนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้มอบแนวคิดที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมที่น่าอยู่ที่สุดในโลกไว้ว่า ในขณะทั่วโลกต่างกำลังประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่ประเทศไทยกลับได้รับผลกระทบไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสิ่งที่ดีๆ อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นทางทุนทางสังคม สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญมีนักปราชญ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นเราจะหาทางที่จะทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ อย่างแรกที่ต้องทำคือ ต้องมีความมุ่งมั่น (Purpose) ร่วมกัน อย่างที่สองคือ ต้องมีการสร้างหลักเกณฑ์ (Principle) ที่เป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจในการนำ และต้องเปิดพื้นที่ทางสังคมและปัญญา ซึ่งจะทำให้ภาคีทุกภาคส่วนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน และสุดท้ายคือ การลงมือปฏิบัติร่วมกัน (Participation) ดังนั้นในวันนี้เราจึงมาร่วมกันระดมสมองเพื่อร่วมกันคิด ร่วมลงมือ สร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลก ซึ่งเชื่อว่าด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่ เราจะสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ได้

นอกจากนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ยังได้กล่าวถึงกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยไว้ว่า การปฏิรูปประเทศไทยควรเริ่มต้นตั้งแต่ 1) การขับเคลื่อนระดับชุมชนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นฐานที่สำคัญของสังคม 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาระดับจังหวัด (Total Provincial Development) และ 3) สร้างและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดี (Public Policy) ทั้งสามส่วนนี้ต่างก็มีความเชื่อมโยงกัน คือ มีทั้งพื้นที่ในการทำงานและมีประเด็นที่จะขับเคลื่อน และไม่ว่าจะทำงานในระดับใดควรใช้แนวคิดมัจฉิมาปฏิปทาในการทำงาน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามภารกิจของภาคีเครือข่ายในแต่ละประเด็น โดยข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมสมองในครั้งนี้ เป็นเสมือนการจุดประกายในการขับเคลื่อนเมืองไทยให้น่าอยู่ โดยคณะทำงานของ สสส. จะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปสังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป
ภาพประกอบการประชุม


ภาพ 1


ภาพ 2


ภาพ 3
   
เขียนโดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล