ร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2551
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยความรู้เพิ่มมากขึ้น การส่งเสริมงานวิจัยถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ และเพื่อขยายเครือข่ายนักวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในฐานะที่เป็นองค์การหลักที่สนับสนุนงานวิจัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง "R2R: เสริมพลังสร้างสรรค์ และพัฒนา " โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 1,400 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากแผนงานต่างๆ กว่า 50 หน่วยงาน

ในการนี้ นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีใจความที่น่าสนใจดังนี้

"การวิจัยถือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และความเข้าใจในการจัดการกับปัญหา ผลของการศึกษาที่ถูกต้องจะมีประโยชน์ต่อการทำงาน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ การทำงานวิจัยซึ่งควบคู่ไปกับการทำงานประจำ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความรู้นั้นสามารถหาได้จากงานวิจัย ในฐานะกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ในการให้บริการกับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน หรือการฟื้นฟู จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาสุขภาพ ความต้องการของประชาชน และเทคโนโลยีมีการปรับอยู่ตัวเสมอ ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีว่า การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก ซึ่งได้ก่อให้เกิดความรู้มากมายและที่สำคัญได้นำความรู้ในไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตนเองได้ด้วย ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี"

นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ว่า การประชุมนี้เป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจและให้ความรู้มากมาย อาทิ การบรรยายกลุ่ม การจัดแสดงผลงานจากโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ "การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจร" จากโรงพยาบาลศิริราช "การจัดการความรู้การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่คาสายปัสสาวะ" จากโรงพยาบาลกุดจับ
จ.อุดรธานี "ทุนชุมชน : การเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาสุรา" จากโรงพยาบาลน้ำพอง และ "การพัฒนา"กางเกง
วิเศษ" เป็นเครื่องมือพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลในการตรวจมะเร็งปากมดลูก" เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบรางวัลให้กับงานวิจัยดีเด่นกับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย
ภาพประกอบการประชุม


ภาพ 1


ภาพ 2


ภาพ 3


ภาพ 4
เขียนโดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล