เก็บตก... บรรยากาศงานประชุม
เวทีวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553
(ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง)
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


ในที่สุดการจัดประชุมเวทีวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพไทย หรือ Thialand Health Information
System Network (THINK)
ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 30 องค์กร อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ก็ได้ผ่านพ้นไป โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานด้านวิชาการ หน่วยบริการสุขภาพ หน่วยงานด้านสถิติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทในการจัดทำข้อมูล พัฒนาข้อมูล และเป็นผู้ใช้ข้อมูล เข้าร่วมการประชุมเกือบ 1 พัน 200
คนเศษ นับเป็นจำนวนคนที่ให้ความสนใจต่อเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพจนเกินความคาดหมาย


การประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ เป็นการจัดประชุมวิชาการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ส่วนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นั้น เป็นการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยเรื่องแผนยุทธ -
ศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

ในการจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเวทีวิชาการ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง" และในวันที่ 2 ของการประชุมได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อัมมาร์ สยามวาลา มาบรรยายพิเศษเรื่อง "ความท้าทายและวิสัยทัศน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่กับระดับชาติ และได้รับเกียรติจาก นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานเครือข่ายเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพไทย หรือ Thialand Health Information System Network (THINK) เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการ

สิ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดประชุมเวทีวิชาการในครั้งนี้คือ การส่งเสริมแลกเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบประสบการณ์และนวตกรรม ในการใช้ข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบข้อมูลสุขภาพในระดับชาติ กับการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เนื่องจากการสร้างความเข้มแข็งของระบบข้อมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ คือ หัวใจสำคัญในการทำให้ระบบข้อมูลสุขภาพมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน นำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวีดีทัศน์ บรรยากาศการประชุม และ Download โปสเตอร์และเอกสารประกอบการประชุม ได้ใน www.hiso.or.th นะคะ
ภาพประกอบการประชุม


ภาพ 1


ภาพ 2


ภาพ 3


ภาพ 4


ภาพ 5


ภาพ 6


ภาพ 7


ภาพ 8


ภาพ 9


ภาพ 10


ภาพ 11


ภาพ 12


ภาพ 13


ภาพ 14


ภาพ 15


ภาพ 16
   
เขียนโดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล