เกี่ยวกับแผนงาน

 
 

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ        
Health Information System Development Office        
ชั้น 4 อาคารเอไอนนท์ เลขที่ 70/7        
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000        
โทร 02-5800931-2 Fax 02-5800933        
www.hiso.or.th  คลิกดูแผนที่         

 

     


นายแพทย์ พินิจ ฟ้าอำนวยผล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
โทรศัพท์   02-5800931-2
อีเมล   pinij@hiso.or.th
Fax   02-5800933
Website   www.hiso.or.th
      ประวัติการทำงาน

 

     
นาง ตวงทิพย์ ธีระวิทย์
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
โทรศัพท์   02-5800931-2
อีเมล   tik_tee@hiso.or.th
Fax   02-5800933
Website   www.hiso.or.th

 

     
นางสาว ศิริพร เค้าภูไทย
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
โทรศัพท์   02-5800931-2
อีเมล   ple@hiso.or.th
Fax   02-5800933
Website   www.hiso.or.th

 

     
นางสาว กันยารัตน์ วงษ์บุญเพ็ง
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
โทรศัพท์   02-5800931-2
อีเมล   kun@hiso.or.th
Fax   02-5800933
Website   www.hiso.or.th

 

     
นางสาว พรหมภรณ์ คำคง
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย
โทรศัพท์   02-5800931-2
อีเมล   prompon_k@hiso.or.th
Fax   02-5800933
Website   www.hiso.or.th

 

     
นางสาว ดาราพร คงมา
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์   02-5800931-2
อีเมล   nanada@hiso.or.th
Fax   02-5800933
Website   www.hiso.or.th

 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
รู้จักแผนงาน | แผนระยะ 2 | กรรมการกำกับทิศทาง | ตารางกิจกรรม | ผลงานของแผนงาน | ข้อมูลสถิติ
รายงานสุขภาพ | E-Learning | Webbord | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อแผนงาน